ROZPORZĄDZENIE
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
z dnia 18 kwietnia 2024 r.
uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków
(HPAI) na terenie powiatu ciechanowskiego, gostynińskiego, łosickiego, mławskiego,
otwockiego, płockiego, miasta Płock, miasta stołecznego Warszawy, radomskiego, miasta
Radom, siedleckiego, miasta Siedlce, sokołowskiego, sierpeckiego, węgrowskiego
i żuromińskiego

 


Na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2023 r. poz. 1075) zarządza się, co następuje:


§ 1. Traci moc rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu ciechanowskiego, gostynińskiego, łosickiego, mławskiego, otwockiego, płockiego, miasta Płock, miasta stołecznego Warszawy, radomskiego, miasta Radom, siedleckiego, miasta Siedlce, sokołowskiego, sierpeckiego, węgrowskiego i żuromińskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 14729).
§ 2. 1. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej, w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie powiatu: ciechanowskiego, gostynińskiego, łosickiego, mławskiego, otwockiego, płockiego, miasta Płock, miasta stołecznego Warszawy, radomskiego, miasta Radom, siedleckiego, miasta Siedlce, sokołowskiego, sierpeckiego, węgrowskiego i żuromińskiego.
2. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.


Wojewoda Mazowiecki
Mariusz Frankowski

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOT. PROJEKTU PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM DLA OBSZARU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Marszałek Województwa Mazowieckiego przystąpił do opracowania projektu uchwały                          w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa mazowieckiego. Jest to dokument strategiczny, który stanowi istotny element długookresowej polityki w zakresie ochrony środowiska przed hałasem. Jego celem jest określenie działań ograniczających poziom hałasu w środowisku, a tym samym poprawa klimatu akustycznego                   i jakości życia mieszkańców województwa poprzez ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych związanych z hałasem.

W związku z tym wszyscy zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do projektu uchwały do 2 maja 2024 roku na formularzu, który jest do pobrania na stronie:

https://mazovia.pl/pl/bip/zalatw-sprawe/konsultacje-spoleczne/konsultacje-spoleczne-projektu-programu-ochrony-srodowiska-przed-halasem-dla-obszaru-wojewodztwa-mazowieckiego.html

Wnioski i uwagi można składać:

 1. w formie pisemnej na adres:
  Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
  Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych,
  al. „Solidarności” 61,
  03-402 Warszawa;
 2. ustnie do protokołu w siedzibie Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych
 3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
  • pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,
  • za pośrednictwem platformy e-PUAP na adres elektronicznej skrzynki podawczej /umwm/SkrytkaESP – bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Otwarte spotkanie konsultacyjne odbędzie się 24 kwietnia w formie online. Podczas spotkania zostanie przedstawiona prezentacja dot. programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa mazowieckiego. W spotkaniu wezmą udział specjaliści z dziedziny akustyki, zaangażowani w tworzenie ww. programu. Aby dołączyć do spotkania //events.teams.microsoft.com/event/c7a2acce-6ea3-44db-ac11-9251b9941df7@5c6f382c-0df7-4d67-8aec-a10431041c95">należy się zarejestrować. Po zarejestrowaniu się każdy uczestnik otrzyma link do spotkania.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Grudusk,

Bardzo dziękuję wszystkim za udział w wyborach samorządowych i za zaufanie, jakim obdarzyli mnie Państwo na kolejne 5 lat.

W drugiej turze otrzymałem od Państwa 908 głosów, co stanowi 64,67%.

Wasze wsparcie jest dla mnie niezwykle cenne i stanowi motywację do dalszej pracy.

Razem z całym zespołem będziemy kontynuować działania na rzecz rozwoju naszej Gminy!

Jestem zaszczycony, że mogę nadal pełnić funkcję Wójta Gminy Grudusk .

Z wyrazami szacunku,

Marek Piotrowicz

Projekt bez nazwy (3).jpg
PRACA DOK(1).jpg

Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego ogłosił XIII edycję Konkursu o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego.

Celem Konkursu jest inspirowanie rozwoju rynku finansowego i jego innowacyjności poprzez zwiększanie zainteresowania środowiska akademickiego zagadnieniami związanymi
z organizacją i funkcjonowaniem rynku finansowego oraz nadzorem nad tym rynkiem.

W XIII edycji Konkursu mogą wziąć udział autorzy prac doktorskich napisanych w języku polskim albo w języku angielskim, na podstawie których nadano stopień naukowy doktora
w Rzeczypospolitej Polskiej w 2023 roku. Autor najlepszej pracy doktorskiej otrzymuje przyznawaną przez Kapitułę Konkursu, powoływaną przez Przewodniczącego KNF, nagrodę pieniężną w wysokości piętnastu tysięcy złotych brutto. Kapituła Konkursu może także przyznać wyróżnienie w wysokości pięciu tysięcy złotych brutto.

Zgłoszenie należy złożyć do 16 sierpnia 2024 roku w Kancelarii Ogólnej (Biurze Podawczym) Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, przesłać przesyłką pocztową na adres korespondencyjny Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, z dopiskiem na kopercie „Konkurs na pracę doktorską (Departament Komunikacji Społecznej)”, albo przesłać za pomocą ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą Komisji Nadzoru Finansowego
(: /2447pvjake/SkrytkaESP). 

Wszelkie informacje o Konkursie dostępne są na stronie internetowej pod adresem www.knf.gov.pl, na podstronie „Edukacja finansowa/Konkurs na pracę doktorską” - link:
https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/konkursy/Konkurs_o_nagrode_Przewodniczacego_KNF

Obchody 🗓 Europejskiego Tygodnia Szczepień pomagają podnosić świadomość w zakresie znaczenia szczepień w zapobieganiu chorobom i ochronie życia ludzi. 🛡
Nie masz pewności, jakie szczepienia są aktualnie obowiązkowe i zalecane w Polsce? Sprawdź Program Szczepień Ochronnych i zapytaj lekarza, jak najlepiej zadbać o siebie i bliskich. 👩‍⚕️👨‍⚕️
Dowiedz się więcej: 👉 https://www.gov.pl/web/gis/europejski-tydzien-szczepien-2024
ETSZ.jpg