Ogłoszenie-na-BIP-o-Sesji.jpg

OŚR.6220.5.2023                                  Grudusk, 08.05.2024 r.

INFORMACJA

o wydaniu decyzji

zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Wójt Gminy Grudusk działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, ze zm. zwanej dalej ,,ustawą ooś’’)

 

 

podaje do publicznej wiadomości informację:

o wydaniu przez Wójta Gminy Grudusk w dniu 07.05.2024r. decyzji znak: OŚR.6220.5.2023 zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 20.09.2023 r. znak: OŚR.6220.5.2023 dla przedsięwzięcia  pn. ,,Prowadzenie działalności  w zakresie zbierania odpadów metali na terenie zakładu zlokalizowanego w miejscowości Grudusk, przy  ul. Konopnickiej 56-działka nr 26, obręb 0001 Grudusk, gmina Grudusk, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie’’.

Postępowanie zostało wszczęte na wniosek firmy Anita Zaręba EUROMET.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją, sprawy w tym z opiniami organów współdziałających wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Grudusk przy ul. Ciechanowskiej 54, II piętro, pok. Nr 9, w godzinach od 8:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku. Wskazuję dzień publicznego udostępnienia treści decyzji – 8 maja 2024 r.

Społeczeństwu treść decyzji oraz dokumentację sprawy udostępnia się zgodnie z przepisami zawartymi w DZIALE II ustawy ooś.

Niniejsza informacja została podana do publicznej wiadomości poprzez: wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Grudusk ul. Ciechanowska 54, 06-460 Grudusk, umieszczenie  na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Grudusk www.bip.grudusk.com w zakładce obwieszczenia i zawiadomienia, wywieszenie w miejscu realizacji przedsięwzięcia.

Decyzja zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach

441529366_1137868057302821_4976378336153295085_n.jpg

 

Sprostowanie

Szanowni Państwo!

Pierwsza Sesja nowo wybranej Rady Gminy Grudusk odbędzie się w

Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Grudusku

Plac Grunwaldu 4

 

Postanowienie_20240425_145427 I posiedzenie Rady 2024 r._page-0001.jpg

Postanowienie_20240425_145427 I posiedzenie Rady 2024 r._page-0002.jpg