Informujemy ,że od dnia 04.01.2016 roku w Urzędzie Gminy Grudusk zaczął funkcjonować PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ. Zgodnie z ustawą ,z dnia 5 sierpnia o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości ,z punktu mogą skorzystać:

  • młodzież do 26 roku życia,
  • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
  • seniorzy po ukończeniu 65 lat,
  • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
  • kombatanci,
  • weterani,
  • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

DNI I GODZINY OTWARCIA PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

poniedziałek - od godz. 8.00 do godz. 12.00

wtorek - od godz. 10.00 do godz. 14.00

środa - od godz. 12.00 do godz. 16.00

czwartek - od godz. 14.00 do godz. 18.00

piątek - od godz. 13.00 do godz. 17.00

 

 

 Informacja dotycząca udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
na terenie powiatu ciechanowskiego


 
Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255) od początku 2016 roku na terenie Powiatu Ciechanowskiego funkcjonuje system nieodpłatnej pomocy prawnej. Zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, realizowanym przez Powiat Ciechanowski w porozumieniu z Gminami z terenu Powiatu tj.: Miastem Ciechanów, Miastem i  Gminą Glinojeck, Gminą Gołymin Ośrodek, Gminą Grudusk.

Na terenie Powiatu Ciechanowskiego o utworzone zostały cztery Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej (PNPP): w m. Ciechanów, m. Glinojeck, w Gołyminie Ośrodku  i w Grudusku.
 
Nieodpłatnej pomocy prawnej w dwóch PNPP  (Ciechanów i Glinojeck) udzielają adwokaci i radcowie prawni na podstawie umów zawartych z Powiatem Ciechanowskim.
Nieodpłatnej pomocy prawnej w dwóch PNPP  (Grudusk i Gołymin Ośrodek) udzielają radcowie prawni i adwokaci zatrudnieni przez Fundację Togatus Pro Bono z siedzibą  w Olsztynie, na podstawie umów zawartych przez Powiat Ciechanowski z organizacją pozarządową.

Podstawowe zasady:

 
1.    Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1)    poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach;
2)    wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
3)    udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1.1 i pkt 1. 2, z wyłączeniem pism procesowych
 w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym;
4)    sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.
 
2.    Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje:
1)    spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
2)    spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
3)    spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
 
3.    Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje:
1)    osobom, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163,z późn. zm.) i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia;
2)    osobom, które posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz. 1863, z późn. zm.);
3)    kombatantom tj. osobom, które uzyskały zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206, z późn. zm.);
4)    weteranom tj. osobom, które posiadają ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1203);
5)    osobom, które nie ukończyły 26 lat;
6)    osobom, które ukończyły 65 lat;
7)    osobom, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty.
8)    która jest w ciąży.
 
4.    Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej ww. osoby uprawnione, o których mowa:
1)    w pkt 3.1 - wykazują przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; osoby te przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składają pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec nich decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia;
2)    w pkt  3. 2 – wykazują przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
3)    w pkt 3. 3 – wykazują przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
4)    w pkt 3. 4 – wykazują przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa
w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
5)    w pkt 3. 5 i 3.6 – wykazują przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;
6)    w pkt 3. 7 – wykazują przez złożenie oświadczenia, że zaszła co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym punkcie.
7)    w pkt.3.8 – wykazuje przez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę.
 
Osobie uprawnionej, o której mowa w pkt 3.1 – 3.6  i pkt 3.8 wymagającej niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że jest ona uprawniona do jej uzyskania zgodnie z pkt 3.1 –3. 6,  pkt. 3.8  a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić dokumentów wymienionych w pkt 3.1 – 3.5 i 3.7
 
Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana osobom uprawnionym według kolejności zgłoszeń w danym dniu. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej może ustalić z ważnych powodów inną kolejność.
Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela się osobie uprawnionej osobiście, z wyłączeniem użycia środków komunikowania się na odległość.

 


Bezpłatna pomoc prawna

 
 

Na terenie Powiatu Ciechanowskiego zostały utworzone cztery punkty nieodpłatnej pomocy prawnej: w Ciechanowie, Glinojecku, Grudusku i Gołyminie – Ośrodku.
Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana osobom uprawnionym według kolejności zgłoszeń w danym dniu. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej może ustalić z ważnych powodów inną kolejność. Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela się osobie uprawnionej osobiście, z wyłączeniem użycia środków komunikowania się na odległość.


PUNKTY NIEODPŁATNEJ   POMOCY PRAWNEJ

  NA TERENIE POWIATU CIECHANOWSKIEGO

 1) Punkt w   Ciechanowie, Plac Jana Pawła II 6

Adwokat – Łukasz Majewski
Radca prawny – Dorota Żbikowska

Harmonogram   dyżurów:
- poniedziałek - 8.00-12.00
- wtorek - 12.00-16.00
- środa - 12.00-16.00
- czwartek - 14.00-18.00
- piątek - 14.00-18.00

2) Punkt w Glinojecku, ul. Polna 2 C

Adwokat – Katarzyna Walczewska

zastępcy adwokata:
- adwokat - Szymon Dudek
- adwokat - Konrad Gąsiorowski

        Radca prawny - Grażyna Dolińska
zastępca radcy prawnego - radca prawny Adam Olszewski

Harmonogram   dyżurów:
- poniedziałek - 8.00-12.00
- wtorek -10.00-14.00
- środa - 12.00-16.00
- czwartek - 14.00-18.00
- piątek - 16.00-20.00


3) Punkt   w Grudusku, ul. Ciechanowska 54

Adwokat  - Edyta Kraszewska
zastępca adwokata - adwokat Bartłomiej Jagaczewski
Radca prawny - Adam Olszewski
zastępca radcy prawnego - radca prawny Grażyna Dolińska

Harmonogram   dyżurów:
- poniedziałek -  8.00-12.00
- wtorek - 10.00-14.00
- środa - 12.00-16.00
- czwartek -  14.00-18.00
- piątek - 13.00-17.00

 
4) Punkt w Gołyminie - Ośrodku, ul. Szosa Ciechanowska 8
 
Adwokat - Joanna Falęcka
Radca prawny - Joanna Kalinowska

Harmonogram   dyżurów:
- poniedziałek-  8.00-12.00
- wtorek -  10.00-14.00
- środa   - 12.00-16.00
- czwartek -  13.00-17.00
- piątek - 13.00-17.00

Szczegóły na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  w dziale:

Nieodpłatna pomoc prawna