Grudusk, 11 maja 2011 r
OR-SO.271.5.4.2011
Nr zam.publ. PN-2/2/2011
OGŁOSZENIE

Zgodnie z art.38 ust.1 pkt 3 i ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz.759), prezentujemy odpowiedzi na pytania Wykonawcy dotyczące zamówienia publicznego Nr PN-2/2/2011:

Pyt.1
Jaki system operacyjny będzie zainstalowany na serwerze instalacyjnym aplikację obiegu dokumentów?

Odp.

Windows Server 2008 R2 Foundation 64bit

Pyt.2
Na czym zdaniem Zamawiającego ma polegać wspólna obsługa obiegu dokumentów dla Urzędu Gminy i jednostek podległych?

Odp.

Struktura organizacyjna zaimplementowana w systemie obiegów dokumentów powinna odzwierciedlać na jednym poziomie Urząd Gminy oraz podległe jednostki. Przy czym ze względu na skalę oraz specyfikę funkcjonowania jednostek, funkcjonalność systemu (dla jednostek) sprowadzi się do jednostanowiskowej obsługi pism wpływających poprzez elektroniczne formularze oraz rejestrację własnej korespondencji.

Pyt.3
Na czym zdaniem Zamawiającego ma polegać dopuszczenie wykorzystania zaufanego profilu ePUAP jako jednej z metod autoryzacji i uwierzytelniania klientów administracji publicznej?

Odp

W przypadku osób korzystających z portalu e-PUAP w celu skontaktowania się z urzędem poprzez skrzynkę podawczą urzędu w portalu ePUAP system powinien umożliwić obsługę również petentów korzystających z zaufanego profilu ePUAP jako jednej z metod autoryzacji.

Pyt.4
W opisie przedmiotu zamówienia nie ma wprost wydzielonej funkcjonalności obiegu dokumentów od elektronicznej skrzynki podawczej. Proszę zatem o wyjaśnienie czego dotyczą poszczególne opisy oraz uszczegółowienie zapisu:
  • być zintegrowany z Platformą Usług Administracji Publicznej (e-PUAP) (zgodnie z rekomendacją Portalu Interoperacyjności oraz dokumentami i informacjami umieszczonymi na stronach informacyjnych e-PUAP)
  • być wyposażony w mechanizmy dokonujące eksportu wybranych danych do platformy ePUAP zgodnie z obowiązującymi standardami formatu danych
  • Interfejs musi zapewniać dostęp do informacji o sprawach i dokumentach wyznaczonych do publikowania na platformie e-PUAP. System musi informować o dacie umieszczenia dokumentu w e-PUAPie oraz dacie aktualizacji tych dokumentów
  • rejestrowanie dokumentów przychodzących i wychodzących tradycyjnych oraz elektronicznych za pośrednictwem ePUAP
  • pozwalać na kontakt klientów z urzędem za pośrednictwem skrzynki podawczej systemu ePUAP
  • umożliwić realizację usług złożonych za pośrednictwem platformy ePUAP

Odp.

System e-usług (jako całość) powinien umożliwiać petentom składanie pism zarówno za pomocą elektronicznych formularzy poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ( będącą przedmiotem zamówienia) jak również za pomocą ePUAP na skrzynkę podawczą urzędu w portalu ePUAP. Zamawiający wymaga aby system obsługiwał dwie skrzynki. Podane opisy dotyczą integracji EOD z systemem ePUAP.

         Wójt
mgr Jacek Oglęcki