Ogłoszenie nr OR-SO.271.5.16.2011 z dnia 23.05.2011r

o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego przez Gminę Grudusk w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: "Dostawa i wdrożenie oprogramowania front-office i back-office na potrzeby Urzędu Gminy Grudusk" w ramach projektu pn. "e-Urząd krokiem w kierunku rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Gminie Grudusk", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Priorytet II. Przyśpieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działanie 2.2. "Rozwój e-usług"

  Grudusk, 16 maja 2011 r

OR-SO.271.5.4.2011
Nr zam.publ. PN-2/2/2011
OGŁOSZENIE
 
Zgodnie z art.38 ust.1 pkt 3 i ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz.759), prezentujemy odpowiedzi na pytania Wykonawcy dotyczące zamówienia publicznego Nr PN-2/2/2011:

Pyt.
W opisie Przedmiotu Zamówienia w części I w literze b? postawiono wymóg: "zapewnić interesantowi – po złożeniu wniosku o za…łożenie konta otrzymanie mailem automatycznie generowanego przez system hasła dostępu do portalu e-Urząd".

Czy Zamawiający dopuści alternatywne, równoważne rozwiązanie o wyższym poziomie bezpieczeństwa, polegające na wysłaniu klientowi e-mailem linku aktywacyjnego do uprzednio zarejestrowanego konta (zgodnie z ustawieniami przez administratora lub samodzielnie przez klienta). Po aktywacji konta, klient samodzielnie ustanawia hasło do własnego konta. Takie rozwiązanie uniemożliwia poznanie hasła przez osoby niepowołane, w drodze „podsłuchania” treści e-mail.

Odp.
TAK
         Wójt
mgr Jacek Oglęcki
Grudusk, 16 maja 2011 r

OR-SO.271.5.4.2011
Nr zam.publ. PN-2/2/2011
OGŁOSZENIE

Zgodnie z art.38 ust.1 pkt 3 i ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz.759), prezentujemy odpowiedzi na pytania Wykonawcy dotyczące zamówienia publicznego Nr PN-2/2/2011:

Pyt
.
W części opisującej gwarancję, rękojmię i warunki serwisu Zamawiający opisuje zasady opieki technicznej oraz zasady usuwania usterek i awarii wynikłych podczas eksploatacji. Zamawiający żąda aby usunięcie awarii, która uniemożliwia korzystanie z systemu lub błędu w wyniku którego system nie realizuje podstawowych funkcjonalności - 24 godz. od zgłoszenia.

  Grudusk, 16 maja 2011 r

OR-SO.271.5.4.2011
Nr zam.publ. PN-2/2/2011
OGŁOSZENIE

Zgodnie z art.38 ust.1 pkt 3 i ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz.759), prezentujemy odpowiedzi na pytania Wykonawcy dotyczące zamówienia publicznego Nr PN-2/2/2011:

Pyt.1
Prosimy o wyjaśnienie pkt ...... SIWZ dotyczącego zintegrowanego klienta poczty elektronicznej.
Czy poprzez tą funkcjonalność Zamawiający rozumie;
a. zintegrowanego klienta poczty wbudowanego w system, czy
b. dostawę systemu wraz ze zintegrowanym klientem poczty elektronicznej?

Systemy korzystające ze zintegrowanych klientów poczty dopuszczają zazwyczaj kilka rozwiązań o wysokich współczynnikach ergonomii i funkcjonalności weryfikowanych przez rynek i potrzeby klientów. Systemy z wbudowanym klientem poczty zmuszają użytkowników do korzystania z wyłącznie jednego rozwiązania, które często ma bardzo ograniczoną funkcjonalność.
Czy zamawiający dopuszcza oba równoważne rozwiązania?

Odp.
TAK

Grudusk, 16 maja 2011 r

OR-SO.271.5.4.2011
Nr zam.publ. PN-2/2/2011
OGŁOSZENIE

Zgodnie z art.38 ust.1 pkt 3 i ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz.759), prezentujemy odpowiedzi na pytania Wykonawcy dotyczące zamówienia publicznego Nr PN-2/2/2011:

Pyt.1
W Części I przedmiotu zamówienia Dostawa i wdrożenie kompletnej platformy e-usług (front-office) złożonej z elektronicznego obiegu dokumentów (EOD) oraz z elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) wraz z formularzami elektronicznymi. Zamawiający wyspecyfikował: b) Wymagania ogólne
System musi:
- umożliwiać rozproszoną rejestracje wszelkiej korespondencji każdego typu wpływającej do UG oraz podległych jednostek wraz z załącznikami oraz jej automatycznym numerowaniem oraz tworzeniem raportów,
-system powinien pozwolić na obsługę wspólnego obiegu dokumentów dla UG i podległych jednostek (łączna liczba jednostek:6) Prosimy o podanie parametrów łącza sieciowego wykorzystywanego w komunikacji z jednostkami podległymi.
Odp.
Dedykowane łącza pomiędzy jednostkami a Urzędem Gminy Grudusk dopiero będą zestawiane. Ich prędkość będzie uzależniona od oferty operatora telekomunikacyjnego. Minimalną prędkość jaką zakładamy uzyskać jest 512kb/s.