Grudusk, 13 maja 2011 r

OR-SO.271.5.4.2011
Nr zam.publ. PN-2/2/2011
OGŁOSZENIE

Zgodnie z art.38 ust.1 pkt 3 i ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz.759), prezentujemy odpowiedzi na pytania Wykonawcy dotyczące zamówienia publicznego Nr PN-2/2/2011:

Pyt1.
Z części XIII ustęp 9) podpunkt d) wynika iż Zamawiający odrzuci ofertę , jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Prosimy o dokładne wyjaśnienie jaki będzie punkt odniesienia do którego będą porównywane oferty? Czy będzie to na przykład średnia arytmetyczna wartości wszystkich złożonych ofert czy też ich mediana lub inna wartość której wysokość będzie podana do wiadomości Wykonawcom? Jak duży procentowy odchył od tej wartości będzie traktowany jako rażąco niska cena?

Odp.
Decyzja o odrzuceniu oferty będzie zależała od zdania Komisji Przetargowej oceniającej złożone oferty.

Pyt.2
W załączniku numer 5 do SIWZ ustęp a) podpunkt 1) występuje stwierdzenie, iż w ramach zamówienia Wykonawca dodatkowo dokona przeniesienia danych z aktualnie użytkowanego systemu do obsługi podatków lokalnych.
a)Z jakiego systemu obecnie użytkowanego przez Zamawiającego miały by te dane zostać przeniesione? Prosimy o podanie nazwy systemu, producenta i wersji?
b)Jaki zakres danych miałby zostać przeniesiony? Tylko dane osobowe czy dane osobowe oraz kartoteki podatkowe etc? c)Ile kartotek jest do przeniesienia? Jako jedną kartotekę traktujemy jeden podmiot indywidualny lub zbiorowy na którym ciąży obowiązek podatkowy.
d)W jakiej postaci zostaną udostępnione Wykonawcy dane do przeniesienia?
e)Do jakiej współpracy w ramach realizacji zamówienia publicznego PN- 2/2/2011 zobligowany jest dostawca aktualnie wykorzystywanego systemu? Na jaki zakres wsparcia z jego strony może liczyć Wykonawca w procesie przenoszenia danych?
Odp.
a)Aktualnie zamawiający korzysta z programu autorskiego opracowany przez Ośrodek Informatyki w Ciechanowie.
b)Wszystkie dane jakie są dostępne w aktualnie użytkowanym systemie.
c)1316 kartotek obejmujących podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz leśny
d)Dane zostaną przekazane "tak jak są" (pliki dba, dbf, iax, idx)
e)Dostawca aktualnie wykorzystywanego systemu już nie funkcjonuje na rynku, więc Wykonawca musi polegać na swoim doświadczeniu i zasobach.
Pyt.3
W załączniku numer 5 do SIWZ ustęp a) podpunkt 2) jest mowa o tym iż oferowane Państwu oprogramowanie musi umożliwiać nadawanie oraz modyfikację parametrów konta, konta syntetycznego wraz z jego analityką; oraz automatyczne uaktualnienie (z zapytaniem) Prosimy o uszczegółowienie co Zamawiający rozumie przez sformułowanie "oraz automatyczne uaktualnienie (z zapytaniem)"?

Odp.

Przez sformułowanie „oraz automatyczne uaktualnienie” Zamawiający rozumie że jakakolwiek zmiana analityki spowoduje automatyczna aktualizację syntetyki - niewymagającą od użytkownika uruchamiania dodatkowych funkcji czy procedur w celu aktualizacji syntetyki.

Pyt.4

W załączniku numer 5 do SIWZ ustęp a) podpunkt 6) przedstawiona jest informacja, że program do obsługi punktu kasowego musi posiadać możliwość importu listy wypłat z innych systemów. Czy przez inne systemy rozumiemy inne części / podsystemu back-office wdrażanego w ramach zam.publ. PN- 2/2/2011 (podatków, finansowo-księgowy, kardowo-płacowy etc.) czy też systemy innych producentów funkcjonujące równolegle w ramach innych zakresów merytorycznych funkcjonowania Urzędu Gminy w Grudusku? Jeśli chodzi tu o systemy "obce" proszę o podanie nazwy systemu, producenta i wersji tych systemów.

Odp.
Zamawiający miał na myśli systemy "obce" nie będące przedmiotem zamówienia należące również do jednostek podległych, np. Listy wypłat świadczeń rodzinnych z GOPS ( program Świadczenia Rodzinne firmy Sygnity v.G-1.01-2-4.2). Przy czym Zamawiający na etapie w drożenia nie wymaga od Wykonawcy integracji z tymi systemami. Wystarczy, że Wykonawca wykaże istnienie takiej opcji oraz w dokumentacji opisze i określi format w jakim istnieje możliwość importowania list wypłat.

        Wójt
mgr Jacek Oglęcki