Grudusk, 16 maja 2011 r

OR-SO.271.5.4.2011
Nr zam.publ. PN-2/2/2011
OGŁOSZENIE

Zgodnie z art.38 ust.1 pkt 3 i ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz.759), prezentujemy odpowiedzi na pytania Wykonawcy dotyczące zamówienia publicznego Nr PN-2/2/2011:

Pyt
.
W części opisującej gwarancję, rękojmię i warunki serwisu Zamawiający opisuje zasady opieki technicznej oraz zasady usuwania usterek i awarii wynikłych podczas eksploatacji. Zamawiający żąda aby usunięcie awarii, która uniemożliwia korzystanie z systemu lub błędu w wyniku którego system nie realizuje podstawowych funkcjonalności - 24 godz. od zgłoszenia.

Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie powyższego zapisu w zakresie:
- czy okres 24h odnosi się do godzin i dni roboczych?
- doprecyzowania słownika pojęć na zasadzie awarii krytycznej, awarii normalnej i odpowiednich czasów reakcji?
- doprecyzowanie zapisu dotyczącego realizacje zgłoszenia. W przypadku gdy błąd systemu wynika z elementów produkcyjnych nie ma możliwości naprawy takiego błędu w 24h. W związku z czym zasadne się wydaje doprecyzowanie zapisu, że błąd zostanie usunięty w okresie 24h, jednakże po ówczesnym ustaleniu pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcom przyczyn błędu, zakresu poprawki oraz sposobu wdrożenia zmian. Zapis taki jest konieczny aby uniknąć sytuacji w której Zamawiający będzie żądał zmiany funkcjonalności, która jego zdaniem nie działa a nie była opisana w przedmiocie zamówienia.
- doprecyzowanie i zachowanie spójności z zapisami dotyczącymi serwisu (podjęcie zgłoszenia 24h)
- doprecyzowanie zapisu na temat złożenia zgłoszenia, że zgłoszenie musi być złożone w sposób precyzyjny i jasno określający awarię i usterkę, wraz z zapisem, że zgłoszenie telefoniczne musi być potwierdzone w formie pisemnej.

Odp.
Zakres naszego zamówienia określony w SIWZ, pozostaje bez zmian, natomiast okres 24h odnosi się do godzin w dni robocze.

         Wójt
mgr Jacek Oglęcki