Grudusk, 23 listopada 2010 r
OR-SO.341-19/11/PN-8/10
OGŁOSZENIE

o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego "Zaprojektowanie i wykonanie sieci LAN wraz z dedykowaną instalacją elektryczną w Urzędzie Gminy Grudusk"

Na podstawie art.38 ust.4 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz.759) – dokonuje się zmiany treści SIWZ, polegającej na:

w rozdziale XII pkt 3 otrzymuje brzmienie:
"3/ Gwarancja wymagalna na wykonaną sieć strukturalną LAN z dedykowaną instalacją elektryczną, wynosi 10 lat, pozostałe elementy – 3 lata."


          Wójt
mgr Jacek Oglęcki