Grudusk, 9 maja 2011 r

ORSO.271.5.3.2011
Nr zam.publ. PN- 2/2/2011

OGŁOSZENIE

O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM – PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
"Dostawa i wdrożenie oprogramowania front-office i back-office na potrzeby Urzędu Gminy Grudusk" w ramach projektu pn. "e-Urząd krokiem w kierunku rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Gminie Grudusk", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Priorytet II. Przyśpieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działanie 2.2. Rozwój e-usług"

(podstawa prawna – art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych –(Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz.759)

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.05.2011 r
- Nr ogłoszenia: 105522-2011

1. Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Grudusk, w imieniu której zamówienie realizuje Wójt Gminy
ul.Ciechanowska 54 06-460 Grudusk
tel/fax (023)6715012
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1. Określenie trybu zamówienia

Przetarg nieograniczony

2. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

www.grudusk.com

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać także w Urzędzie Gminy Grudusk ul.Ciechanowska 54 – I piętro, pokój Nr 4 u Pana Jerzego Czarniewicza.

3. Określenie rodzaju, przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

Rodzaj zamówienia – dostawa
Część I:
Dostawa i wdrożenie kompletnej platformy e-usług (front-office) złożonej z:
- elektronicznego obiegu dokumentów,
- elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) wraz z formularzami elektronicznymi
Część II:
Dostawa i wdrożenie oprogramowania wspomagającego pracę Urzędu oraz podległych jednostek (back-office ) w tym:
- program finansowo-księgowy
- program kadrowo-płacowy
- program do obsługi podatków i opłat lokalnych
- program do obsługi koncesji alkoholowych
- program do obsługi środków trwałych
- program do obsługi punktu kasowego
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 4 i Nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający umożliwia składanie ofert częściowych, na I część lub II część zamówienia, lub na obie części równocześnie. Umożliwia się wykonawcom także składanie ofert równoważnych w stosunku do towarów wyszczególnionych w "Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia" za pomocą znaków towarowych, patentu lub pochodzenia.

4. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej


Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

5. Termin wykonania zamówienia

- do 30 czerwca 2011 r

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
b/ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:
- wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 2 (dwie) dostawy wraz z wdrożeniem platformy e- usług publicznych, obejmującą swym zakresem Elektroniczny System Obiegu Dokumentów, Elektroniczną Skrzynkę Podawczą – dla Części I;
- wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 2 (dwie) dostawy wraz z wdrożeniem programu finansowo-księgowego oraz program do obsługi podatków lokalnych – dla Części II;
 
c/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art.24 ust.1 i 2 ustawy), oraz warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą "spełnia – nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wyszczególnionych w rozdziale VI SIWZ.

8. Informacja na temat wadium

Przystępujący do przetargu powinni wpłacić wadium w wysokości:
a/ 1.000 zł w przypadku złożenia oferty na realizację I części zamówienia
b/ 1.000 zł w przypadku złożenia oferty na realizację II części zamówienia
c/ 2.000 zł w przypadku złożenia oferty na realizację I i II części zamówienia.
Wadium może być wniesione w pieniądzu, w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U., Nr 109 poz.1158 z późn.zm.).

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Gminy Nr 07822000040000016920000001 w Banku Spółdzielczym w Grudusku.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

W postępowaniu o udzielenie zamówienia przyjęto następujące kryterium oceny ofert: cena – 100 %.
Każda część zamówienia będzie oceniana odrębnie.

10. Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać w budynku Urzędu Gminy Grudusk, ul.Ciechanowska 54,
I piętro, pokój Nr 4, do dnia 20 maja 2011 r, do godz.10:00.

11. Termin związania z ofertą

30 dni od terminu złożenia ofert.

12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.

13. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

14. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna


Przy wyborze najkorzystniejszej oferty nie przewiduje się zastosowania aukcji elektronicznej.

15. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Przewiduje się możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, które stanowić mogą nie więcej niż 50 % zamówienia podstawowego i polegać będą na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia.


        Wójt
mgr Jacek Oglęcki
pobierz specyfikacje