Grudusk, 10 lutego 2010 r

OR-SO.341-4/2/PN-2/10

OGŁOSZENIE

O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM – PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
"Przebudowa dróg gminnych i drogi powiatowej usprawniających komunikację pomiędzy Gminą Grudusk pow.ciechanowski, a gminami Szydłowo i Dzierzgowo pow.mławski"
(podstawa prawna – art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r Nr 223 poz.1655 z późn.zm.)

1.Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Grudusk, w imieniu której zamówienie realizuje Wójt Gminy
ul.Ciechanowska 54 06-460 Grudusk
tel/fax (023)6715012
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2.Określenie trybu zamówienia

Przetarg nieograniczony

3.Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

www.grudusk.com

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać także w Urzędzie Gminy Grudusk
ul.Ciechanowska 54 – I piętro, pokój Nr 4 u Pana Jerzego Czarniewicza.

4.Określenie rodzaju, przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

Rodzaj zamówienia – roboty budowlane

Przedmiot zamówienia obejmuje:
I.Przebudowa dróg gminnych Nr 120501W Żarnowo-Dębiny i Nr 120538W Żarnowo-Zawady na odcinku:
A.droga gminna Nr 120501W Żarnowo-Dębiny od km 0+000 do km 1+937,74
B.droga gminna Nr 120538W Żarnowo-Zawady od km 0+000 do km 1+140,26
Zakres robót obejmuje:
a/ roboty rozbiórkowe – rozbiórka elementów dróg
b/ roboty przygotowawcze – odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
c/ roboty ziemne – profilowanie i zagęszczenie podłoża
d/ wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego
e/ roboty w zakresie nawierzchni dróg – oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową, warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej, nawierzchnia z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna)
f/ wykonanie krawężników betonowych i ław
g/ wykonanie zjazdów indywidualnych – warstwy odsączające i odcinające, podbudowa z kruszywa łamanego, oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową, warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej, nawierzchnia z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna)
h/ budowę chodników – warstwy odsączające i odcinające, nawierzchnia z kostki betonowej, obrzeża betonowe
i/ oznakowanie pionowe i urządzenie bezpieczeństwa ruchu
j/ regulację rowów, plantowanie powierzchni poboczy
k/ geodezyjną inwentaryzację powykonawczą

II.Przebudowa drogi powiatowej Nr 2318W Grudusk-Żarnowo na odcinku od km 0+000 do km 3+551,84
Zakres robót obejmuje:
a/ rozbiórkę elementów drogi
b/ roboty przygotowawcze – odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
c/ roboty ziemne, profilowanie i zagęszczenie podłoża
d/ wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – warstwy odsączające i odcinające, oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową, wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi
e/ roboty w zakresie nawierzchni drogi – oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową, warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej, nawierzchnia z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna)
f/ wykonanie krawężników betonowych i ław
g/ wykonanie zjazdów indywidualnych – warstwy odsączające i odcinające, podbudowa z kruszywa łamanego, oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową, warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowe, nawierzchnia z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna)
h/ budowę chodników – warstwy odsączające i odcinające, nawierzchnia z kostki betonowej, obrzeża betonowe
i/ oznakowanie pionowe i urządzenie bezpieczeństwa ruchu drogowego
j/ regulację rowów (odtworzenie rowów), plantowanie skarp i dna rowów, plantowanie poboczy
k/ odtworzenie trasy i punktów wysokościowych – geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.
 
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.
Umożliwia się wykonawcom składanie ofert równoważnych w stosunku do towarów wyszczególnionych w przedmiarze robót (kosztorysie ofertowym ślepym) za pomocą znaków towarowych, patentu lub pochodzenia.

5.Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

6.Termin wykonania zamówienia

do 30 października 2010 r

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b/ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art.24 ust.1 i 2 ustawy), oraz warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wyszczególnionych w rozdziale VI SIWZ.

8.Informacja na temat wadium


Przystępujący do przetargu powinni wpłacić wadium w wysokości 20.000 zł.
Wadium może być wniesione w pieniądzu, w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U., Nr 109 poz.1158 z późn.zm.).
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Gminy Nr 07822000040000016920000001 w Banku Spółdzielczym w Grudusku.

9.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

W postępowaniu o udzielenie zamówienia przyjęto następujące kryterium oceny ofert: cena – 100 %.

10. Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać w budynku Urzędu Gminy Grudusk, ul.Ciechanowska 54,
I piętro, pokój Nr 4, do dnia 2 marca 2010 r, do godz.10:00.

11. Termin związania z ofertą

30 dni od terminu złożenia ofert.

12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.

13. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

14. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty nie przewiduje się zastosowania aukcji elektronicznej.

15. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.

Wójt
mgr Jacek Oglęcki