Grudusk, dn. 07.07.2010 r.

Wójt Gminy Grudusk
informuje, że Gmina Grudusk rozpoczęła realizację projektu pn.:

"Przebudowa dróg gminnych i drogi powiatowej usprawniających komunikację pomiędzy gminą Grudusk, powiat ciechanowski, a gminami Szydłowo i Dzierzgowo powiat mławski"

W dniu 09.06.2010 r. Gmina Grudusk podpisała umowę o dofinansowanie tego projektu z Województwem Mazowieckim
Umowa Nr UDA – RPMA.03.01.00 – 14 – 051/08 – 00

Projekt zakłada:
  • przebudowę drogi powiatowej Nr 2318 W Grudusk – Żarnowo - Szpaki łączącą miejscowość Grudusk ze wsią Żarnowo o długości 3,552 km, poprzez poszerzenie z 3,5 m do 4,5 m oraz wzmocnienie konstrukcji drogi poprzez ułożenie warstwy betonu asfaltowego grubości 4 cm na całej długości drogi.
  • przebudowę dróg gminnych:
- nr 120501 W Żarnowo – Dębiny (do granicy gminy),
- nr 120501 W Żarnowo – Zawady (do granicy gminy) o łącznej długości 2,614 km,
  • budowę chodników na długości ok. 280 m,
  • przebudowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Żarnowo.

Całkowita wartość projektu – 1 670 046,33 zł
Kwota dofinansowania z EFRR – 1 419 539,38 zł
Wkład własny – 250 506,95 zł

Wykonawcą robót drogowych zostało Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Drogowych z siedzibą w Mławie.
Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 31.05.2010 r. na kwotę 2 821 487,20 zł.

Planowane zakończenie inwestycji – 29.10.2009 r.

Wydatek współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet III "Regionalny system transportowy"
Działanie 3.1 "Infrastruktura drogowa" (drogi gminne)