Ogłoszenie nr GOK.PN-1/2011 z dnia 09.08.2011 

o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego przez Gminę Grudusk w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: "Zwiększenie dostępu mieszkańców Gminy Grudusk do kultury i wypoczynku poprzez remont świetlic - zakup i dostawa sceny mobilnej z zadaszeniem i oświetleniem".