Ogłoszenie nr OR-SO.341-15/9/PN-7/10 z dnia 13.09.2010r

o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego przez Gminę Grudusk w trybie przetargu nieograniczonego w celu wyłonienia wykonawcy skweru rekreacyjnego na działce Nr 271/2 położonej w Grudusku przy ul.Ciechanowskiej oraz skweru osiedlowego na działce Nr 605 położonej w Grudusku przy ul.Mościckiego, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – działanie: Odnowa i Rozwój Wsi pn: Wykorzystanie walorów naturalnych miejscowości Grudusk do urządzenia miejsc rekreacji i wypoczynku.