Obraz1.png

„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)”

 

GMINA GRUDUSK brała udział w projekcie: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI)

Powyższa informacja zawiera link do strony, na której znajdują się informacje o projekcie.

Projekt ASI realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,

Oś priorytetowa II - Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 - E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 - E-usługi dla Mazowsza,

Typ projektów: e-administracja.

Cel strategiczny Projektu - wsparcie inteligentnego, zrównoważonego rozwoju zwiększającego spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy, przez rozwój konkurencyjnej gospodarki regionu opartej na innowacyjności. Realizacja celu poprzez rozwój e-usług dla obywateli i przedsiębiorców oraz zwiększanie dostępu do technologii ICT.

Projekt realizowany w szerokim partnerstwie. Deklarację przystąpienia do Projektu zgłosiło 169 gmin i 34 powiaty.

  • Powiaty – 81 % wszystkich powiatów województwa mazowieckiego - (34/42)
  • Gminy - 55 % wszystkich gmin województwa mazowieckiego - (169/309)

Wartość Projektu: 98 262 267,96 zł

w tym:

  • dofinansowanie z EFRR (80%): 78 609 814,36 zł
  • wkład własny Beneficjenta: (tj. Województwa Mazowieckiego oraz Partnerów Projektu): 19 652 453,60 zł

Projekt ASI jest komplementarny z działaniami zrealizowanymi w RPO WM 2007-2013, w ramach projektów dotyczących:

  • e-administracji: Projekt EA – „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagający niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”
  • geoinformacji: Projekt BW – „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”
Plakat_informacyjny_ASI_A3(2)(1).jpg