Urząd Gminy w Grudusku informuje, że zrealizowane zostało zadanie pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Grudusk – etap II – Budowa stacji uzdatniania wody w Grudusku". W dniu 22.10.2009 r. Gmina Grudusk podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie tego przedsięwzięcia.

Zgodnie z umową planowany całkowity koszt realizacji zadania wynosi 1.938.200,00 zł (brutto), środki finansowe przekazane przez WFOŚiGW w formie pożyczki wynoszą 1.200.000,00 zł (brutto).

Rzeczywisty koszt realizacji zadania wyniósł 1.938.498,13 zł. Zadanie zakończono 29.09.2010 r. Termin rozliczenia końcowego zadania upływa 28.05.2011 r.
{morfeo 56}