Grudusk 23 sierpnia 2023 r.

 

 OR-SO.0002.36.2023

OGŁOSZENIE            

 

        Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) zwołuję XXXVI Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Grudusk z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji i przyjęcie porządku obrad,
 2. Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Gminy,
 3. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym,
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Grudusku,
 • w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy,
 • w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Grudusk
 • dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok,
 • dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grudusk na lata 2023-2032
 • zaciągnięcia kredytu długoterminowego
 1. Sprawy różne.
 2. Zamknięcie obrad

XXXVI Nadzwyczajna  Sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2023r. o godz.11oo  w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Grudusku.

                                                                  

Przewodniczący Rady

                      /-/mgr inż. Michał Zakrzewski