OGŁOSZENIE

       Informuję, że zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) przekazałem radnym Rady Gminy Grudusk „Raport o stanie Gminy Grudusk za 2022 rok”.

Niniejszy raport przedstawiam także mieszkańcom Gminy Grudusk, dostępny jest na stronie internetowej www.bip.grudusk.com w zakładce „Raport Wójta o stanie gminy”.

Rada Gminy rozpatruje raport podczas Sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności, nad raportem przeprowadza się debatę.

W debacie nad raportem o stanie gminy głos mogą zabrać radni bez ograniczeń czasowych, jak również mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, składa do Przewodniczącego Rady Gminy pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została Sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy (termin Sesji Rady Gminy, na której będzie rozpatrywany raport zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Grudusk).

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, Rada Gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem Wójtowi Gminy wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu Wójtowi wotum zaufania, Rada podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu. W przypadku nieudzielenia Wójtowi wotum zaufania w dwóch kolejnych latach, Rada Gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Wójta Gminy.

                                                                                                                          WÓJT

                                                                                                                  Marek Piotrowicz

ZGŁOSZENIE mieszkańca Gminy Grudusk do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy za 2022 rok - pobierz

Raport Wójta Gminy o stanie Gminy Grudusk za 2022 rok - pobierz

Wójt Gminy Grudusk pismo do Radnych - pobierz