Wójt Gminy Grudusk

 ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Przywilcz oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 144/10 o pow. 0,1436

Położenie nieruchomości i jej opis: przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość położona w obrębie Przywilcz, oznaczona w ew. gruntów jako działka nr 144/10 o powierzchni 0,1436, objęta Księga Wieczystą Nr PL1C/00053875/2. Działka jest niezabudowana i posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej poprzez istniejący zjazd, po działce przebiega napowietrzna linia energetyczna oraz linia telefoniczna. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi. Nieruchomość położona jest w obszarze gruntów, na których brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast w obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Grudusk przeznaczona jest pod:                                                                                                                                                                      

  • grunty orne, dobre i średnio jakościowo, znajdujące się w obszarze chronionego krajobrazu, w sąsiedztwie skupiska istniejącej zabudowy mieszkaniowo- usługowej

Cena wywoławcza nieruchomości 9500,00 zł                                                                                     

 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1900,00 zł                    

Wysokość postąpienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości                  

                                                            

 Przetarg odbędzie się w dniu 28.06.2023 roku w Urzędzie Gminy Grudusk w Sali konferencyjnej, o godz. 10:00. Zastrzega się prawo do odstąpienia od przeprowadzenia przetargu bez podania przyczyny.

Wadium w wyżej wymienionej kwocie należy wpłacić nie później niż do dnia 23.06.2023 roku (włącznie) do kasy w Urzędzie Gminy Grudusk lub na konto bankowe Urzędu Gminy Grudusk: nr: 07 8220 0004 0000 0169 2000 0001 BS Grudusk. (decyduje data wpływu na rachunek Urzędu Gminy Grudusk)

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który go wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu, odwołaniu lub unieważnieniu przetargu.

Do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT w stawce 23%

Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie Komisji Przetargowej:
· dowodu wpłaty wadium,
· oświadczenia oferenta o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych i publikację wyniku przetargu
· w przypadku osób fizycznych - dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne,
· w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wydruk z CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,
· w przypadku wspólników spółki cywilnej – wydruk CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,
· w przypadku osób prawnych – aktualny wpis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot,
· w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność małżeńską do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy złożyć do akt pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu

W przypadku zakończenia przetargu wynikiem pozytywnym organ zawiadomi nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi (art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami).

Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie ponieść koszty związane z zawarciem umowy notarialnej.

Ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Grudusk i na tablicy ogłoszeń sołectwa Przywilcz oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy Grudusk i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Grudusk (http://www.grudusk.com/index.php/bip).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Grudusk przy ul. Ciechanowskiej 54, II piętro pok. 1 w godzinach pracy urzędu lub pod nr tel. 23 671 50 12