Wójt Gminy Grudusk

informuje, że Gmina Grudusk na podstawie umowy Nr RPMA.07.02.00-14-072/09-00 z dnia 12.04.2016 r. podpisanej z Województwem Mazowieckim zrealizowała Projekt pn.:

„Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz poprawa warunków edukacji uczniów Gminy Grudusk poprzez przebudowę i doposażenie Szkoły Podstawowej w Grudusku wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia”

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet VII Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego Działanie 7.2 Infrastruktura służąca edukacji

Całkowita wartość projektu – 687 404,94 zł

Wydatki kwalifikowalne – 329 686,90 zł

Kwota dofinansowania z EFRR – 280 233,87 zł