Beneficjent:
Gmina Grudusk
ul. Ciechanowska 54
06-460 Grudusk

projekt pn.:

"Poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury poprzez renowację grodziska i jego najbliższej okolicy w miejscowości Grudusk, powiat ciechanowski"

W dniu 25.10.2010 r. Gmina Grudusk podpisała umowę o dofinansowanie powyższego projektu z Województwem Mazowieckim Umowa Nr UDA – RPMA.06.01.00 – 14 – 111/08 – 00.

Opis projektu

Całkowita wartość projektu –2 271 542,21 zł
Kwota dofinansowania z EFRR – 1 471 171,62 zł
Wkład własny – 800 370,59 zł

Planowane zakończenie inwestycji – 29.06.2012 r.
{morfeo 49}
 
Wydatek współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet VI „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji” Działanie 6.1 „Kultura”

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego znajdują się na stronie www.mazowia.eu