Beneficjent:
Gmina Grudusk
ul. Ciechanowska 54
06-460 Grudusk

projekt pn.:

"Poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury poprzez renowację grodziska i jego najbliższej okolicy w miejscowości Grudusk, powiat ciechanowski"

W dniu 25.10.2010 r. Gmina Grudusk podpisała umowę o dofinansowanie powyższego projektu z Województwem Mazowieckim Umowa Nr UDA – RPMA.06.01.00 – 14 – 111/08 – 00.

Opis projektu

Całkowita wartość projektu –2 271 542,21 zł
Kwota dofinansowania z EFRR – 1 471 171,62 zł
Wkład własny – 800 370,59 zł

Planowane zakończenie inwestycji – 29.06.2012 r.
{morfeo 49}
 
Wydatek współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet VI „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji” Działanie 6.1 „Kultura”

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego znajdują się na stronie www.mazowia.eu
 

Projekt pn. "Poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury poprzez renowację grodziska i jego najbliższej okolicy w miejscowości Grudusk, powiat ciechanowski" realizowany jest w miejscowości Grudusk, powiat ciechanowski. Miejsce realizacji projektu jest obszarem wiejskim.

Od zarania dziejów polskiej państwowości gmina Grudusk stanowiła bastion osłaniający Mazowsze od północy. Do dziś zachowało się wzniesienie, będące pozostałością po grodzie obronnym. Niestety przez ostatnie dziesięciolecia miejsce to w świadomości wielu mieszkańców traktowane było jako nieużytek i sukcesywnie wyniszczane. Grodzisko wpisane zostało do rejestru zabytków nieruchomych byłego województwa ciechanowskiego pod decyzją 3/76-7/49 WA,na podstawie orzeczenia K.S.Z.I.-60/I/49 z dnia 11 marca 1949r. o wpisaniu do rejestru zabytków województwa warszawskiego jako "wczesnohistoryczne grodzisko nizinne".

Zamysł aranżacji grodziska łączy się nieodzownie ze zwiększeniem ruchu turystycznego na terenie gminy, stworzeniem nowych miejsc pracy oraz edukacją historyczno-kulturową szerokiej grupy odbiorców. Przedmiotem projektu jest ponadto urządzenie obszaru rekreacyjno-wypoczynkowego stanowiącego połączenie ścieżek rowerowych i ścieżek zdrowia z elementami szeroko rozumianego relaksu i wypoczynku. Na omawianym terenie znajdować się będą alejki spacerowe, ławeczki pozwalające na wypoczynek oraz scena umożliwiająca organizację różnych form aktywności kulturalnej gminy i edukacji artystycznej dzieci i młodzieży.

Wszelkie prace ziemne wykonywane na terenie grodziska prowadzone będą pod nadzorem archeologicznym, wyłącznie po uzyskaniu pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Ponieważ grodzisko jest zabytkiem archeologicznym, stąd nadrzędne będą rozstrzygnięcia wynikające z tej dziedziny nauki.

Projekt obejmuje również uporządkowanie całego obszaru grodziska. Wyrównanie powierzchni zewnętrznej grodziska nastąpi poprzez naniesienie odpowiedniej warstwy ziemi i nadanie pierwotnego kształtu kopca. Grodzisko przez dziesięciolecia było dewastowane licznymi wykopami i częściowo podcięte przy wznoszeniu budynku miejscowej spółdzielni na pocz. XX w oraz przy wykonywaniu dojazdu do obiektów sportowych po 1980 r., mieszczących się na obszarze podgrodzia. Wszystkie te poczynania zdeformowały pierwotną bryłę grodziska. Istniejące na grodzisku zadrzewienie, które jest bezwartościowe przyrodniczo zostanie usunięte. Bryła grodziska zostanie obsiana częściowo trawą, a w pozostałej części krzewami o pokroju płożącym i pośrednim. Mniej więcej w połowie obecnego wzniesienia planuje się wybudowanie głównie z elementów drewnianych: bali i pni obiektu porównywalnego ze średniowiecznym obwarowaniem zewnętrznym grodu. Do głównego wejścia prowadzić będzie odpowiednio przygotowane podejście z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. W wewnętrznej części obwarowań znajdować się będzie ciąg komunikacyjny umożliwiający przeprowadzenie zwiedzających gród wzdłuż murów (drewnianych obwarowań), a także otwarta ekspozycja grodu małogabarytowych obiektów pochodzących z tutejszych badań archeologicznych (chałupa syncerza, czeladnia, chata rogowiarza, chata młynarza, dom duży). Elementy zewnętrznych, drewnianych obwarowań, posiadać będą miejsca imitujące otwory strzelnicze. Będą one odpowiednio przygotowane, zabezpieczone i wykorzystywane jako punkty widokowe. Głównymi elementami krajobrazu widocznymi z wysokości grodziska będzie teren osady podgrodowej z budynkiem, w którym mieścić się będzie muzeum i punkt informacji turystycznej, teren rekreacyjno-wypoczynkowy mieszczący się za obiektami sportowymi, widok na kościół i pozostałą część Gruduska i widok na jeden z najczystszych ekologicznie terenów wokół Strugi Gruduskiej. W centralnej części grodziska wśród odpowiednio skomponowanej roślinności oraz specjalnie zaprojektowanej scenografii zwiedzający będą mogli oglądać scenki rodzajowe z życia średniowiecznej ludności.

Rzeczowe zakończenie realizacji projektu planowane jest na 29 maja 2012 r.
{morfeo 51}
{morfeo 52}