Grudusk, 9 lutego 2011 r

ORSO.271.2.2011

OGŁOSZENIE

O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM – PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
"Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby Urzędu Gminy Grudusk i podległych jednostek organizacyjnych w ramach projektu pn. e-Urząd krokiem w kierunku rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Gminie Grudusk, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Priorytet II. Przyśpieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działanie 2.2. Rozwój e-usług"
(podstawa prawna – art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych –(Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz.759)

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 9 lutego 2011 r - Nr ogłoszenia: 46387-2011 1.

1. Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Grudusk, w imieniu której zamówienie realizuje Wójt Gminy
ul.Ciechanowska 54 06-460 Grudusk
tel/fax (023)6715012
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Określenie trybu zamówienia

Przetarg nieograniczony

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia


www.grudusk.com

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać także w Urzędzie Gminy Grudusk ul.Ciechanowska 54 – I piętro, pokój Nr 4 u Pana Jerzego Czarniewicza.

4. Określenie rodzaju, przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

Rodzaj zamówienia – dostawa

Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) Zakup na potrzeby Urzędu Gminy Grudusk i podległych jednostek organizacyjnych:
  • stacji roboczych z oprogramowaniem
  • serwerów z oprogramowaniem
  • serwera NAS
  • monitorów LCD
  • drukarek
  • urządzenia wielofunkcyjnego
  • skanera
  • zasilaczy awaryjnych UPS
  • programu antywirusowego
b) Dostawa i montaż projektora z uchwytem sufitowym i ekranem
c/ Dostawa i montaż centralnego zasilacza awaryjnego UPS – 10 kVA

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – "Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia".

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych. Umożliwia się wykonawcom składanie ofert równoważnych w stosunku do towarów wyszczególnionych w "Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia" za pomocą znaków towarowych, patentu lub pochodzenia.

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia

do 30 marca 2011 r

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków


O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b/ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: wykonali co najmniej 2 (dwie) dostawy komputerów (komputery stacjonarne, serwery, drukarki, skanery) powyżej 20 sztuk każda dostawa, o wartości brutto nie mniejszej niż 80.000 zł każda dostawa w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
c/ przedłożą opis techniczny oferowanego sprzętu potwierdzający, że sprzęt ten odpowiada wymaganiom minimalnym określonym przez Zamawiającego w „Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia”, stanowiącej załącznik Nr 4 do SIWZ, d/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
e/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art.24 ust.1 i 2 ustawy), oraz warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą "spełnia – nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wyszczególnionych w rozdziale VI SIWZ.

8. Informacja na temat wadium

Przystępujący do przetargu powinni wpłacić wadium w wysokości 5.000 zł. Wadium może być wniesione w pieniądzu, w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz.U., Nr 109 poz.1158 z późn.zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Gminy
Nr 07822000040000016920000001 w Banku Spółdzielczym w Grudusku.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie


W postępowaniu o udzielenie zamówienia przyjęto następujące kryterium oceny ofert: cena – 100 %.

10. Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać w budynku Urzędu Gminy Grudusk, ul.Ciechanowska 54,
I piętro, pokój Nr 4, do dnia 21 lutego 2011 r, do godz.10:00.

11. Termin związania z ofertą

30 dni od terminu złożenia ofert.

12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.

13. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

14. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty nie przewiduje się zastosowania aukcji elektronicznej.

15. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających


Przewiduje się możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, które stanowić mogą nie więcej niż 50 % zamówienia podstawowe i polegać będą na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia.

        Wójt
mgr Jacek Oglęcki