Grudusk, 10 stycznia 2012 r
OR-SO.271.26.5.2011

OGŁOSZENIE
dotyczy: odpowiedzi na pytania zgłoszone ramach Zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa dróg gminnych i powiatowych usprawniających komunikację pomiędzy gminą Grudusk, powiat ciechanowski i gminą Czernice Borowe, powiat przasnyski”.

Pytanie Nr 1 – Prosimy o załączenie na stronie Zamawiającego dokumentacji projektowe w formie elektronicznej w celu dokonania analizy ilości zakresów robót na poszczególnych odcinkach dróg.
Odp.: Na stronie internetowej Zamawiającego załączona została w formie elektronicznej dokumentacja projektowa na przebudowę wszystkich odcinków dróg.

Pytanie Nr 2 – Prosimy o określenie rodzaju kostki brukowej betonowej jaka ma być zastosowana przy wykonaniu chodników (kolor kostki). Dotyczy to wykonania robót chodnikowych na drogach: Grudusk – Kołaki Wielkie, Pawłowo – Kosmowo, Kadzielnia – Pawłowo, Kosmowo – Kołaki, Czernice Borowe – Zembrzus Wielkie.
Odp.: Kolor kostki brukowej na wymienionych odcinkach dróg – szary.

Pytanie Nr 3 – Prosimy o określenie klasy betonu jaki ma być zastosowany przy wykonaniu ławy betonowej z oporem pod krawężniki. Dotyczy to ustawienia krawężnika na drogach: Grudusk – Kołaki Wielkie, Pawłowo – Kosmowo, Kadzielnia – Pawłowo, Kosmowo – Kołaki, Czernice Borowe – Zembrzus Wielkie.
Odp.: Klasa betonu przy wykonaniu ławy betonowej z oporem pod krawężniki przy drogach:
Grudusk – Kołaki Wielkie – B-20
Pawłowo – Kosmowo – B-20
Kadzielnia – Pawłowo – B-20
Kosmowo – Kołaki – B-20
Czernice Borowe – Zembrzus Wielkie – B-20

Pytanie Nr 4 – Prosimy o zamieszczenie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót na stronie internetowej Zamawiającego.
Odp.: Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie Nr 5 – Prosimy o określenie rodzaju i uziarnienia mieszanki mineralno-asfaltowej na poszczególne warstwy nawierzchni przy wykonaniu robót bitumicznych.
Odp.: Warstwa wiążąca – beton asfaltowy 0/16 wg PN-EN-13108-1
Warstwa ścieralna – beton asfaltowy 0/12,8 wg PN-EN-13108-1

Uwaga: Przekrój normalny na odcinku drogi Przywilcz – Kuskowo przedstawia pas drogowy o szerokości 3,5 m, podczas gdy dokumentacja projektowa zawiera szerokość 4 m. Załącznik ten, zamieszczony na stronie internetowej, został zamieniony na właściwy.
Na stronie internetowej Zamawiającego uzupełniona została brakująca trzecia strona przedmiaru robót drogi Grudusk – Kołaki Wielkie.


         Wójt
mgr Jacek Oglęcki