Grudusk, 11 stycznia 2012 r
OR-SO.271.26.5.2011

OGŁOSZENIE
dotyczy: odpowiedzi na pytania zgłoszone ramach Zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa dróg gminnych i powiatowych usprawniających komunikację pomiędzy gminą Grudusk, powiat ciechanowski i gminą Czernice Borowe, powiat przasnyski”.

Pytanie 1 – Prosimy o wyjaśnienie nieścisłości pomiędzy dokumentacja projektową a przedmiarem. Dotyczy przebudowy drogi gminnej Nr 320232W Chrostowo Wielkie – Kuskowo.
a. Wg przekroju normlanego nr 1 istniejąca nawierzchni drogi wykonana z trylinki ma być wzmocniona kruszywem łamanym warstwą gr. 8 cm, a w kosztorysie ofertowym jest wzmocnienie kruszywem naturalnym warstwa gr. 8 cm.
Odp. - Istniejącą nawierzchnię drogi z trylinki należy wzmocnić (wyrównać) kruszywem łamanym grubości 8 cm o uwarstwieniu 0/31,5 mm
b. Nie została policzona ilość robót ziemnych związanych z wykonaniem koryta pod konstrukcję poboczy (warstwa odcinająca gr. 15 cm i nawierzchnia z kruszywa łamanego gr. 8 cm). Prosimy o uściślenie czy istniejące pobocza mają być tylko wyprofilowane i uzupełnione kruszywem naturalnym czy łamanym, czy też ma być wykonana pełna konstrukcja poboczy (koryto, warstwa odsączająca gr. 15cm i nawierzchnia z kruszywa łamanego gr. 8 cm).
Odp. - Istniejące pobocze należy wyprofilować oraz uzupełnić kruszywem łamanym grubości 8 cm o uwarstwieniu 0/31,5 mm
c. Droga na odcinku od km 1+360,00 do km 1+570,00 przebiega wzdłuż istniejącego ogrodzenia byłego PGR, przez teren porośnięty krzewami i drzewami o średnicy w przedziale od 15 do 60 cm. (zdjęcia w załączeniu). Prace związane z oczyszczeniem terenu, wykonaniem robót ziemnych oraz karczowaniem drzew i krzewów nie są sprzedmiarowane i nie są ujęte w kosztorysie ofertowym. W związku z powyższym prosimy o uzupełnienie przedmiarów o brakujące pozycje lub podjęcie decyzji jaką należy przyjąć podstawę wyceny brakujących elementów.
Odp. - Inwestor istniejące krzewy i drzewa usunie we własnym zakresie.

Pytanie 2 - Prosimy o wyjaśnienie nieścisłości pomiędzy dokumentacją projektową a przedmiarem. Dotyczy przebudowy drogi gminnej Nr 320228W Czernice Borowe – Zembrzus.
a. Nie została policzona ilość robót ziemnych związanych z wykonaniem koryta pod konstrukcję poboczy (warstwa odcinająca gr. 15 cm i nawierzchnia z kruszywa łamanego gr. 10 cm). Prosimy o uściślenie czy istniejące pobocza mają być tylko wyprofilowane i uzupełnione kruszywem naturalnym czy łamanym, czy też ma być wykonana pełna konstrukcja poboczy (koryto, warstwa odsączająca gr. 15cm i nawierzchnia z kruszywa łamanego gr. 10 cm). W pozycji kosztorysowej nr 10.2. jest tylko ujęte profilowanie poboczy bez materiału.
Odp. - Tylko wyprofilowane i uzupełnione kruszywem łamanym o uwarstwieniu 0/31,5 mm i grubości 10 cm
b. W pozycji kosztorysowej 4.3. jest wpisane „nawierzchnia z tłucznia kamiennego – warstwa górna o gr. 4 cm”, a w przedmiarze jest napisane „nawierzchnia z tłucznia kamiennego – warstwa górna o gr. 14 cm”. Prosimy o podanie prawidłowej grubości warstwy.
Odp. - Zgodnie z przedmiarem grubość powinna wynosić 14 cm

Pytanie 3 - Prosimy o wyjaśnienie nieścisłości pomiędzy dokumentacją projektową a przedmiarem. Dotyczy przebudowy drogi gminnej Nr 320231W Chrostowo Wielkie – Wyderka
a. Wg przekroju normalnego nr 1 konstrukcja nawierzchni powinna wynosić: warstwa odsączająca gr. 15 cm. Podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 24 cm plus nawierzchnia bitumiczna 4+4 cm. W kosztorysie ofertowym poz. 4.1. jest ujęte tylko wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 10 cm na nawierzchni drogi i wjazdach. Wykonanie warstwy odsączającej nie zostało ujęte w kosztorysie do wyceny.
Odp. - Konstrukcję nawierzchni jezdni przyjąć zgodnie z przekrojem normalnym nr 1
b. Nie została policzona ilość robót ziemnych związanych z wykonaniem koryta pod konstrukcję poboczy (warstwa odcinająca gr. 15 cm i nawierzchnia z kruszywa łamanego gr. 8 cm). Prosimy o uściślenie czy istniejące pobocza mają być tylko wyprofilowane i uzupełnione kruszywem naturalnym czy łamanym, czy też ma być wykonana pełna konstrukcja poboczy (koryto, warstwa odsączająca gr. 15 cm i nawierzchnia z kruszywa łamanego gr. 8 cm). W pozycji kosztorysowej nr 4.2. pobocza mają być wykonane z kruszywa naturalnego gr. 8 cm a nie z kruszywa łamanego.
Odp. - Istniejące pobocze należy wyprofilować oraz uzupełnić kruszywem łamanym o uziarnieniu 0/31,5 mm kruszywem łamanym grubości 8 cm

Pytanie 4 - Prosimy o wyjaśnienie nieścisłości pomiędzy dokumentacją projektową a przedmiarem. Dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 32345W Kosiły – Czernice Borowe oraz dróg gminnych Nr 320217W Pawłowo – Kosmowo, Nr 320220W Kadzielnia – Pawłowo, Nr 320221W Kosmowo – Kołaki
a. Wg przekroju normalnego nr 1 konstrukcja nawierzchni powinna wynosić: podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31.5 mm gr. 10-24 cm plus nawierzchnia bitumiczna 4+(5-4) cm. W kosztorysie ofertowym poz. 4.2. jest ujęte tylko wykonanie górnej warstwy podbudowy z tłucznia kamiennego – warstwa górna o gr. 10 cm – wzmacniająca. Jaką grubość warstwy należy przyjąć do wyceny?
Odp. - Konstrukcję nawierzchni jezdni przyjąć zgodnie z przekrojem normalnym nr 1
b. Nie została policzona ilość robót ziemnych związanych z wykonaniem koryta pod konstrukcję poboczy (warstwa odcinająca gr. 15 cm i nawierzchnia z kruszywa łamanego gr. 10 cm). Prosimy o uściślenie czy istniejące pobocza mają być tylko wyprofilowane i uzupełnione kruszywem naturalnym czy łamanym, czy też ma być wykonana pełna konstrukcja poboczy (koryto, warstwa odsączająca gr. 15 cm i nawierzchnia z kruszywa łamanego gr. 10 cm). W pozycji kosztorysowej nr 10.1. pobocza mają być wyprofilowane bez uzupełniania.
Odp. - Istniejące pobocze należy wyprofilować oraz uzupełnić kruszywem łamanym o uziarnieniu 0/31,5 mm kruszywem łamanym grubości 10 cm

Pytanie 5 - Prosimy o wyjaśnienie nieścisłości pomiędzy dokumentacją projektową a przedmiarem. Dotyczy przebudowy drogi powiatowej Nr 320216W Kosmowo – Rzęgnowo
a. W pozycji kosztorysowej nr 7.1. jest ujęte, że pobocza mają być tylko wyprofilowane bez uzupełnienia kruszywem naturalnym. Wg przekroju normalnego pobocza mają być utwardzone warstwą kruszywa naturalnego gr. 6 cm. Pozycja taka nie występuje w kosztorysie.
Odp. - Konstrukcję nawierzchni poboczy należy wyprofilować i uzupełnić kruszywem łamanym 0/31,5 mm o grubości 6 cm

Pytanie 6 - Prosimy o wyjaśnienie nieścisłości pomiędzy dokumentacją projektową a przedmiarem. Dotyczy przebudowy dróg: Nr 320222W Żebry – Kosmowo, Nr 120505W Kołaki Wielkie – Wiksin – Rąbież Gruduski, Nr 120509W Kołaki Wielkie – Kosmowo, Nr 1201W Grudusk – Kołaki Wielkie
a. W dokumentacji projektowej jak i w kosztorysach ofertowych brak jest informacji na temat utwardzenia poboczy (jakim kruszywem?). Ujęte jest tylko, że pobocza mają być wyprofilowane bez uzupełnienia kruszywem naturalnym. Zachodzi pytanie z czego mają być wykonane pobocza na powyższych drogach?
Odp. - Pobocze należy wykonać z kruszywa łamanego 0/31,5 mm grubości 8 cm


         Wójt
mgr Jacek Oglęcki