ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
na realizację zadania:
Budowa i rozbudowa oświetlenia dróg powiatowych w Kołakach Wielkich i Przywilczu gm.Grudusk oraz w Pawłówku gm.Czernice Borowe, modernizowanych zgodnie z projektem pn.: „Przebudowa dróg gminnych i powiatowych usprawniających komunikacje pomiędzy gminą Grudusk, powiat ciechanowski i gminą Czernice Borowe, powiat przasnyski.”

I. Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferta powinna być złożona w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę oraz adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: „Oferta na realizację zadania: Budowa i rozbudowa oświetlenia dróg powiatowych w Kołakach Wielkich i Przywilczu gm.Grudusk oraz w Pawłówku gm.Czernice Borowe, modernizowanych zgodnie z projektem pn.: „Przebudowa dróg gminnych i powiatowych usprawniających komunikacje pomiędzy gminą Grudusk, powiat ciechanowski i gminą Czernice Borowe, powiat przasnyski.”
Oferta powinna zostać napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką. Oferta powinna obejmować całość zamówienia określonego przez Zamawiającego.

II. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje:

Kołaki Wielkie gm.Grudusk
a/ ze słupa istniejącej linii napowietrznej nn 0,4 kV zasilanej ze stacji trafo S-1599 budowa nowego odcinka linii napowietrznej nn oświetlenia ulicznego przewodem typu AsXSn 2x25 mm2 o długości 54 m,
b/ ze słupa istniejącej linii napowietrznej nn 0,4 kV zasilanej ze stacji trafo S-358 budowa nowego odcinka linii napowietrznej nn oświetlenia ulicznego przewodem typu AsXSn 2x25 mm2 o długości 50 m,
c/ wymiana słupa (słup przelotowy typu ŻN 10 na słup przelotowo-krańcowy typu EPV 10,5/4,3),
d/ montaż na słupach projektowanej linii napowietrznej nn-0,4 kV 3 nowych opraw oświetlenia drogowego typu OUSe-100W, oprawy należy uziemić poprzez podłączenie ich do uzbrojenia słupa.
Zestawienie materiałów podstawowych:
 1. Słup wirowany E-10/4,3 – 2 szt
 2. Słup wirowany E-10/4,3 z uziemieniem – 2 szt
 3. Płyta stopowa 0,3x0,3 m – 4 szt
 4. Płyta ustojowa U-85 – 8 szt
 5. Obejma Ou-1 – 8 szt
 6. Hak SOT 29 – 5 szt
 7. Śruba hakowa M16x200 – 1 szt
 8. Konstrukcja przelotowa PP-3 – 1 szt
 9. Konstrukcja przelotowa Kp-3 – 1 szt
 10. Uchwyt dystansowy SO 79.6 – 4 szt
 11. Uchwyt końcowy SO 34.225 – 6 szt
 12. Odgromnik zaworowy IOZb-0,66/5 kA z przewodem izol. – 2 szt
 13. Pręty uziemiające fi 27x1500 BESPOL – 4 szt
 14. Uchwyt krzyżowy do uziomu fi 27 BESPOL – 1 szt
 15. Grot 27 do uziomu BESPOL – 1 szt
 16. Bednarka ocynkowana 30x4 mm – 30 mb
 17. Śruba M10x25 – 4 szt
 18. Nakrętka M10 – 4 szt
 19. Podkładka M10 – 4 szt
 20. Przewód AsXSn 2x25 mm2 – 110 mb
 21. Osłonka końca przewodu PK 99.025 – 2 szt
 22. Przewód YDY – 3x2,5 mm2 – 20 mb
 23. Bezpiecznik kompletny SV 19.25 – 3 kpl
 24. Bezpiecznik kompletny BZO – 1 kpl
 25. Zacisk odgałęźny przebijający izolację SL 11.1189 – 8 szt
 26. Oprawa sodowa OUSe-100W – 3 szt
 27. Oprawa oświetleniowa z demontażu – 1 szt
 28. Lampa sodowa 100W – 3 szt
 29. Wysięgnik WO-5 – 4 szt
 30. Zacisk odgałęźny SLIP 22.127 – 4 szt
Materiały z demontażu:
 1. Słup ŻN-10 – 1 szt
 2. Poprzecznik przelotowy – 1 szt
 3. Oprawa oświetleniowa do ponownego montażu – 1 szt
 4. Wysięgnik – 1 szt

Przywilcz gm. Grudusk
a/ w miejscach wskazanych przez Inwestora i zaznaczonych na mapie zabudować na istniejących słupach 4 oprawy sodowe oświetlenia ulicznego typu OUSe-100W, uziemiając je poprzez podłączenie do uzbrojenia słupa.
Zestawienie materiałów podstawowych:
 1. Przewód YDY 3x2,5 mm2 – 20 mb
 2. Bezpiecznik kompletny BZO – 4 kpl
 3. Zacisk odgałęźny Al./Cu – 8 szt
 4. Oprawa sodowa OUSe-100W – 4 szt
 5. Lampa sodowa 100W – 4 szt
 6. Wysięgnik WO-1 – 4 szt

Pawłówek gm. Czernice Borowe
a/ montaż opraw oświetlenia drogowe typu OUSe 70W na słupach istniejącej linii napowietrznej nn-0,4 kV zasilanej ze stacji S6-442 – w miejscach wskazanych przez Inwestora i zaznaczonych na mapie zabudować na istniejących słupach 9 opraw sodowych oświetlenia drogowego typu OUSe-70W o łącznej mocy 630 W, uziemiając je poprzez podłączenie do uzbrojenia słupa.
Zestawienie materiałów podstawowych:
 1. Przewód YDY 3x2,5 mm2 – 45 mb
 2. Bezpiecznik kompletny BZO – 9 kpl
 3. Zacisk odgałęźny Al./Cu – 18 szt
 4. Oprawa sodowa OUSe-70 W – 9 szt
 5. Lampa sodowa 70 W – 9 szt
 6. Wysięgnik WO-2 o wysięgu dł. 1,0 m – 9 szt
 7. Uchwyt wysięgnika WO-2 – 18 szt

III. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
Cena za - kryterium wagowe – 100 %.

IV. Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany dołączyć następujące dokumenty:
1/ wypełniony formularz oferty
2/ poświadczona kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

V. Opis sposobu obliczania ceny:
W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny netto usługi, będącej przedmiotem zamówienia, powiększonej o obowiązujący podatek VAT.

VI. Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę obowiązuje przez cały okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegała waloryzacji.

VII. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 3 lutego 2012 r do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Grudusk ul.Ciechanowska 54, I piętro, pokój Nr 4, w zamkniętej kopercie opisanej zgodnie ze wskazówkami z pkt.1. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert zostanie zwrócona bez otwierania i nie będzie podlegała procesowi oceny. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.

VIII. Miejsce oraz termin otwarcia oferty:
Otwarcie złożonych w postępowaniu ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Grudusk ul.Ciechanowska 54 w dniu 3 lutego 2012 r godz.10:15.
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Andrzej Czarniewicz tel. (23)6715073.

IX. Informacje dotyczące zawarcia umowy:
W terminie 14 dni od dnia powiadomienia Zamawiającego o wyborze oferty Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu, jest zobowiązany do podpisania umowy. Umowa musi zawierać w swej treści wszystkie elementy oferty Wykonawcy.


Grudusk, 26 stycznia 2012 r.

Wójt
mgr Jacek Oglęcki

Załączniki:
1/ Formularz ofertowy