Grudusk: Przebudowa dróg gminnych i powiatowych usprawniających komunikację pomiędzy gminą Grudusk, powiat ciechanowski i gminą Czernice Borowe, powiat przasnyski.
Numer ogłoszenia: 431440 - 2011; data zamieszczenia: 20.12.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Grudusk , ul. Ciechanowska 54, 06-460 Grudusk, woj. mazowieckie, tel. 023 6715012, 6715206, faks 023 6715012.
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.grudusk.com
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg gminnych i powiatowych usprawniających komunikację pomiędzy gminą Grudusk, powiat ciechanowski i gminą Czernice Borowe, powiat przasnyski.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg gminnych i powiatowych:
1/ Droga Nr 120516 W Pszczółki Górne - Żebry o długości 1932,40 mb
Podstawowe parametry techniczne drogi:
- droga gminna,
- klasa techniczna - L,
- prędkość projektowana Vp - 40 km/h,
- kategoria ruchu - KR-1,
- szerokość pasa drogowego - 6÷8 m,
- szerokość pasa ruchu - 4 m z poszerzeniem do 6 m w okolicy skrzyżowania z drogą wojewódzką,
- obciążenie nawierzchni - 100 kN,
- spadek poprzeczny nawierzchni jednostronny - 2 %,
Konstrukcja jezdni:
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grubości 5 cm,
- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego z zastosowaniem Silmentu o grubości 15 cm. Na długości ok. 32 m, przy skrzyżowaniu z drogą wojewódzką zastosowano poszerzenie jezdni do 6 m oraz warstwę wiążącą z betonu asfaltowego AC 22W 35/50 o grubości 8 cm,
- zjazdy: podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego z zastosowaniem Silmentu o grubości 15 cm, nawierzchnia z betonu asfaltowego o grubości 5 cm,
- pobocza: z pospółki o szerokości 1 m i spadkiem 7 %.

2/ Droga gminna Nr 120517 W Pszczółki Górne - Przywilcz o długości 1956,15 mb
Podstawowe parametry techniczne drogi:
- klasa techniczna - L,
- prędkość projektowana - 40 km/h,
- obciążenie - KR1,
- szerokość pasa drogowego - 6 m,
- szerokość jezdni - 4 m,
- szerokość pobocza - 2x1,0 m,
Konstrukcja drogi:
- dolna podbudowa z kruszywa naturalnego grubości 15 cm,
- górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego grubości 10 cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grubości 4 cm,
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości 4 cm,
- pobocze: z kruszywa naturalnego grubości 8 cm,
- odwodnienie: poprzez spadki podłużne i poprzeczne do istniejących rowów po obu stronach, wymagających oczyszczenia lub odtworzenia,
- zjazdy: pod każdym zjazdem zaprojektowano przepusty Ø 400 mm, Nie przewiduje się kolizji z istniejącymi urządzeniami.

3/ Droga gminna Nr 120509 W Kołaki Wielkie - Kosmowo o długości 1408,38 mb
Podstawowe parametry techniczne drogi:
- klasa drogi - L,
- prędkość projektowa - 50 km/h,
- kategoria ruchu - KR-1,
- szerokość korony drogi - 5,5 m,
- szerokość pasa ruchu - 4 m,
- spadek poprzeczny daszkowy - 2 %,
Konstrukcja drogi:
- warstwa odcinająca z kruszywa naturalnego o grubości 15 cm na poszerzeniach,
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm kl. I lub II stabilizowanego mechanicznie, o grubości 15÷20 cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego wg PN - grubość 4 cm,
- pobocza: szerokość 0,75 m po obu stronach z kruszywa naturalnego, przy zachowaniu spadku 4 %,
- odwodnienie: odtworzenie istniejących rowów na całej długości w obrębie projektowanych robót,
- urządzenia obce: sieć wodociągowa i telefoniczna,
- zjazdy bramowe do granicy pasa drogowego wg powyższej technologii.

4/ Droga gminna Nr 120519 W Przywilcz - Kuskowo o długości 1669 mb
Podstawowe parametry techniczne drogi:
- klasa drogi - L,
- prędkość projektowa - 40 km/h,
- kategoria ruchu - KR-1,
- szerokość korony drogi - 5÷6 m,
- szerokość nawierzchni drogi - 4 m,
- spadek poprzeczny dwustronny - 2 %,
Konstrukcja drogi:
- na istniejącej nawierzchni z kruszywa naturalnego na odcinku od km 0+810 do km 1+891
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 wg PN-EN-13108-1 - grubość 4 cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16 wg PN-EN-13108-1 - grubość 4 cm
- na odcinku od km 1+891 do km 2+182 dwuwarstwowa podbudowa z kruszywa naturalnego grubości 24 cm,
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego wg PN-EN-13108-1 grubości 4 cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego wg PN-EN-13108-1 grubości 4 cm
- pobocza drogi szer. Od 0,75 m÷1 m z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
- odwodnienie drogi istniejące, rowy w dobrym stanie i nie wymagają pogłębiania,
- urządzenia obce: w obrębie projektowanych robót występuje sieć wodociągowa, telekomunikacyjna oraz sieć elektryczna.

5/ Droga gminna Nr 120518 Przywilcz - Zembrzus o długości 858 mb
Podstawowe parametry techniczne drogi:
- klasa drogi - L,
- prędkość projektowa - 40 km/h,
- kategoria ruchu - KR-1,
- szerokość korony drogi - 6 m,
- szerokość nawierzchni drogi - 4 m,
- spadek poprzeczny dwustronny - 2 %,
Konstrukcja drogi:
- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego spoiwem hydraulicznym (np. silment CQ-25) na miejscu z zastosowaniem gruntomieszarek lub recyklerów grubości 15 cm i szerokości 4,20 m, o wytrzymałości 1,5÷2,5 MPa,
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/16 wg PN-EN-13108-1 - grubość 5 cm i szerokości 4 m,
- pobocze z kruszywa naturalnego na szerokości 0,75÷1 m każde, stabilizowane mechanicznie,
- zjazdy: stan dobry,
- urządzenia obce: nie występują.

6/ Droga gminna Nr 120505 W Kołaki Wielkie - Rąbież Gruduski o długości 1935,73 mb
Podstawowe parametry techniczne drogi:
- klasa drogi - L,
- prędkość projektowa - 50 km/h,
- kategoria ruchu - KR-1,
- szerokość korony drogi - 5,50 m,
- szerokość nawierzchni drogi - 4 m,
- spadek poprzeczny daszkowy - 2 %,
Konstrukcja drogi:
- warstwa odcinająca z kruszywa naturalnego o grubości 15 cm na poszerzeniach
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm kl. I lub II stabilizowanego mechanicznie grubości 15÷20 cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego wg PN - grubość 4 cm,
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego wg PN - grubość 4 cm,
- zjazdy bramowe do granicy pasa drogowego wg powyższej technologii
- pobocza drogi: szerokość 0,75 m po każdej stronie na całej długości z kruszywa naturalnego, przy zachowaniu spadku 4 %,
- odwodnienie drogi: odtworzyć istniejące rowy na całej długości

7/ Droga powiatowa Nr 1201 W Grudusk - Kołaki Wielkie o długości 2690,61 mb
Podstawowe parametry techniczne drogi:
- klasa drogi - Z
- szybkość projektowa - 50 km/h,
- kategoria ruchu - KR-1,
- szerokość korony drogi - 6 m,
- szerokość nawierzchni - 4,5 m w przekroju drogowym,
- spadek poprzeczny daszkowy - 2 %,
Konstrukcja drogi:
- warstwa odcinająca z kruszywa naturalnego grubości 15 cm na poszerzeniach,,br /> - podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, klasa I lub II, stabilizowanego mechanicznie, grubość 15÷20 cm na poszerzeniach,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego wg PN, grubość 4 cm na poszerzeniach,
- warstwa wyrównawcza na całej długości, grubości 2 cm,
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego wg PN, grubość 4 cm na całej długości,
- zjazdy bramowe do granicy pasa drogowego,
- pobocza drogi: 2x0,75 m na całej długości drogi,
- odwodnienie drogi - odtworzenie rowów na całej długości,
- urządzenia obce: w obrębie projektowanych robót występuje sieć wodociągowa i telekomunikacyjna oraz sieć elektryczna,
Budowa chodnika:
- długość chodnika z wjazdami - 450 m
- powierzchnia chodnika - 675 m2,
Konstrukcja chodnika:
- warstwa odcinająca z kruszywa naturalnego grubości 8 cm,
- nawierzchnia z kostki betonowej, grubości 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, grubości 7 cm,
- obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, na podsypce piaskowej,
- krawężnik betonowy o wymiarach 15x30 cm.
Po wykonaniu robót ziemnych oraz wyrównaniu i nadaniu nawierzchni gruntowej poboczy odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych zgodnie z opracowaną niweletą podłużną drogi, należy ułożyć warstwę odsączająca grubości 15-20 cm na całym odcinku drogowym w miejscach poszerzeń w celu prawidłowego odwodnienia korony drogi, następnie warstwą tłucznia grubości średnio 15 cm wykonać podbudowę drogi powiatowej na poszerzeniach. Po wykonaniu podbudowy należy ułożyć warstwę wyrównawczą z asfaltobetonu grubości średnio 2 cm, następnie wiążącą z betonu asfaltowego grubości 4 cm również na szerokości poszerzeń a na całej szerokości projektowanej drogi powiatowej warstwę ścieralną grubości 3 cm z betonu asfaltowego wg. PN. Wszystkie warstwy oddzielać emulsją asfaltową samorozpadową.

8/ Droga powiatowa Nr 2319 W w Przywilczu o długości 513 m
Podstawowe parametry techniczne:
- klasa drogi - L,
- prędkość projektowa - 40 km/h,
- kategoria ruchu - KR-1,
- przekrój półuliczny, o jezdni dwuspadowej, szerokości 6 m,
Konstrukcja nowej jezdni na poszerzeniach:
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 wg PN-EN-13108-1, grubości 4 cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16 wg PN-EN-14108-1, grubości 5 cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, grubości 20 cm,
- warstwa odsączająca z piasku grubości 15 cm,
Konstrukcja istniejącej jezdni poszerzanej:
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 o PN jw., grubości 4 cm,
- warstwa wyrównawcza wzmacniająca z betonu asfaltowego 0/16 wg PN jw., grubości 4 cm,
Konstrukcja chodnika:
- kostka betonowa, brukowa, szara, grubości 6 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa grubości 3 cm,
- podbudowa z kruszywa naturalnego, frakcja 0/31 mm, grubości 10 cm,
- krawężniki betonowe 15x30 cm, podsypce cementowo-piaskowej, mocowany na ławie betonowej z betonu B-15,
- obrzeże od strony pasa niezabudowanego betonowe 30x8 cm, ustawiony na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, grubości 5 cm,
- wjazdy: z kostki betonowej typu Pol-bruk grubości 8 cm, na podsypce piaskowej grubości do 3 cm, ułożonej na podbudowie z kruszywa naturalnego, stabilizowanego cementem grubości 15 cm,
Odwodnienie: - w celu odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni drogi powiatowej zostanie użyty istniejący układ odwadniający w postaci kolektora i wpustów deszczowych.
W związku z poszerzeniem jezdni przebudowane zostaną 10 wpustów deszczowych, które zostaną dosunięte do projektowanego krawężnika po lewej stronie i poza krawędź projektowanej jezdni, po stronie prawej. Przebudowa polega na rozebraniu istniejących wpustów i wykonaniu nowych w nowym miejscu oraz połączenie ich z istniejącymi studniami rewizyjnymi na istniejącym kolektorze.

9/ Droga gminna Nr 320222 W Żebry - Kosmowo długości 3028,7 mb
Podstawowe parametry techniczne:
- klasa techniczna - L,
- kategoria ruchu - KR-1,
- szybkość projektowa - 40 km/h,
- szerokość korony drogi - 5,5 m,
- szerokość nawierzchni - 4 m,
- przekrój poprzeczny daszkowy - 2 %,
Konstrukcja jezdni:
- warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego wg PN - grubość 2 cm,
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego wg PN - grubość 4 cm,
- zjazdy: do granicy pasa drogowego wg powyższej technologii z podbudową z tłucznia kamiennego, grubości 24 cm
- pobocze 2x0,75 m z kruszywa łamanego, grubości 10 cm,
- odwodnienie: istniejące rowy przydrożne,
- istniejące uzbrojenie nadziemne i podziemne - nie kolidują.

10/ Droga gminna Nr 320231 W Chrostowo Wielkie - Wyderka długości 2338 mb
Podstawowe parametry techniczne:
- klasa techniczna - L,
- szybkość projektowa - 40 km/h,
- kategoria ruchu - KR-1,
- szerokość korony drogi - 5,50 m,
- szerokość nawierzchni - 3,50 m,
- przekrój poprzeczny - spadek daszkowy - 2 %,
Konstrukcja drogi:
- warstwa odsączająca z pisku grubości 15 cm,
- podbudowa z tłucznia kamiennego, grubości 24 cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego wg PN - grubość 4 cm,
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - grubość 4 cm,
- zjazdy: do granicy pasa drogowego wg powyższej technologii z podbudową z tłucznia kamiennego, grubości 24 cm,
- odwodnienie: do istniejących rowów przydrożnych, które należy oczyścić celem zapewnienia ich drożności,
- istniejące uzbrojenie nadziemne i podziemne,
- sieć elektryczna napowietrzna,
- sieć wodociągowa,
- sieć telekomunikacyjna podziemna.

11/ Droga gminna Nr 320232 Chrostowo Wielkie - Kuskowo o długości 2345 mb
Podstawowe parametry techniczne:
- droga klasy - L,
- szybkość projektowa - 40 km/h,
- szerokość korony drogi - 5,50 m,
- szerokość pasa ruchu - 3,50 m,
- spadek poprzeczny daszkowy - 2 %,
- kategoria ruchu - KR-1.
Konstrukcja jezdni:
- wzmocnienie istniejącej nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 8 cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego wg PN - grubość 4 cm,
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego wg PN - grubość 4 cm,
- pobocze drogi: szerokość poboczy - 2x1,25 m, utwardzone tłuczniem kamiennym grubości 8 cm,
- zjazdy: do granicy pasa drogowego z podbudową z tłucznia kamiennego, grubości 24 cm,
- odwodnienie: do istniejących rowów odwadniających, które należy oczyścić,
- obiekty obce w pasie drogowym: napowietrzna linia elektryczna, sieć wodociągowo-kanalizacyjna
- podziemna sieć telekomunikacyjna.

12/ Droga gminna Nr 320228 W Czernice Borowe - Zembrzus Wielki o długości 3339,29 mb
Podstawowe parametry techniczne:
- klasa techniczna - L,
- prędkość projektowa - 40 km/h,
- kategoria ruchu - KR-1,
- szerokość korony drogi - 5,50 m,
- szerokość pasa ruchu - 4 m,
- spadek poprzeczny nawierzchni, daszkowy - 2 %,
Konstrukcja jezdni:
- od km 2+390 do km 3+362,9
- warstwa odcinająca z kruszywa naturalnego o grubości 15 cm na poszerzeniach,
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, grubości 24 cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego wg PN, grubość 4 cm,
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego wg PN, grubość 4 cm,
- od km 0+22,9 do km 2+390,
- oczyszczenie i uzupełnienie ubytków mieszanką mineralno-bitumiczną,
- skropienie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową,
- ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego wg PN - grubość 4 cm,
- zjazdy: zjazdy bramowe do granicy pasa drogowego, tak jak przy konstrukcji jezdni,
- pobocza: przyjęto na całej długości drogi szerokość poboczy 0,75 m z materiałów zagęszczających,
- odwodnienie: odtworzyć rowy odwadniające na całej długości, w miejscowości Czernice Borowe zaprojektować dodatkowo kratkę ściekową, którą należy podłączyć do istniejącego systemu odwadniającego,
- w pasie drogowym istnieją: podziemna linia telefoniczna, sieć wodociągowa oraz napowietrzna linia energetyczna,
- w miejscowości Czernice Borowe projektuje się wykonanie nowej nawierzchni chodnika o pw. 286 m2.

13/ Drogi: gminna Nr 320221 W Kosmowo - Kołaki Wielkie, Nr 320220 W Kadzielnia - Pawłówek, Nr 320217 W Pawłowo - Kosmowo oraz droga powiatowa Nr 3235 W Kosiły - Czernice Borowe, o łącznej długości 6535,7 mb
Podstawowe parametry techniczne:
Droga powiatowa Nr 3235 W
- klasa techniczna - Z,
- szybkość projektowa - 40 km/h,
- kategoria ruchy - KR-1,
- istniejąca nawierzchnia - asfalt.
Projekt zakłada budowę chodnika od km 0+303 do km 0+903, szerokości 2 m, z kostki brukowej grubości 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm, przy podbudowie z kruszywa naturalnego o grubości 15 cm. Zjazdy do posesji na odcinkach chodnika należy wykonać z kostki betonowej kolorowej grubości 8 cm. Pod wjazdami i chodnikiem projektuje się kanalizację deszczową, z podłączeniem do istniejącego układu odwadniającego. Podbudowa pod wjazdami z kruszywa łamanego 0/31,5 mm grubości 24 cm.
Drogi gminne: Kadzielnia - Pawłówek i Kosmowo - Kołaki Wielkie
- klasa techniczna - L,
- prędkość projektowa - 40 km/h,
- kategoria ruchu - KR-1,
- szerokość pasa ruchu - drogi jednospadowe,
- pobocza: 2x0,75 m z kruszywa naturalnego 3,5÷4 cm,
- odwodnienie dróg: poprzez spadki poprzeczne do istniejących rowów przydrożnych, które należy oczyścić,
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, grubość 10 cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego wg PN, grubość 4 cm,
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego wg PN, grubość 4 cm.

14/ Droga gminna 320216 W Kosmowo - Rzęgnowo o długości 1138 mb
Podstawowe parametry techniczne:
- klasa drogi - L,
- kategoria ruchu - KR-1,
- szybkość projektowa - 40 km/h,
- szerokość korony drogi - 5 m,
- szerokość nawierzchni - 3,50 m,
- przekrój poprzeczny daszkowy - 2 %,
Konstrukcja drogi:
- warstwa odsączająca z piasku grubości 15 cm,
- podbudowa z tłucznia kamiennego grubości 24 cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego wg PN, grubość 4 cm,
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego wg PN, grubość 4 cm,
- zjazdy: do granicy pasa drogowego wg technologii jw. z podbudową z tłucznia kamiennego, grubość 24 cm,
- pobocze: 2x0,75 m,
- odwodnienie: do istniejących rowów przydrożnych, które wymagają oczyszczenia,
- obiekty obce: napowietrzna linia elektryczna, podziemna linia telefoniczna, sieć wodno-kanalizacyjna.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.11.10.00-8, 45.33.24.52-5, 45.23.33.20-8, 45.23.32.20-7, 45.23.32.90-8, 45.23.32.22-1, 45.23.20.00-2, 45.40.00.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:
Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe w wysokości 100.000 zł., (słownie: sto tysięcy zł) przed upływem terminu składania ofert.

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1/ pieniądzu;
2/ poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3/ gwarancjach bankowych;
4/ gwarancjach ubezpieczeniowych;
5/ poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości /Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm./.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Grudusk w Banku Spółdzielczym w Grudusku, nr konta: 07822000040000016920000001.
W tytule wpłaty należy dokładnie określić jakiego przetargu przelew dotyczy.

III.2) ZALICZKI
 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzy zadania związane z przebudową dróg, o wartości nie mniej niż 4,5 mln zł brutto każda Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w wykazie robót oraz dokumentach potwierdzających wykonanie robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowe ukończenie.
 • III.3.3) Potencjał techniczny
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje jednostkami sprzętu i środkami transportu niżej wymienionymi:
   1/ Wytwórnia mas bitumicznych o wydajności nie mniejszej niż 100 t/h, wyposażoną w komputerowe sterowanie procesem technologicznym z automatycznym systemem dozowania składników, położona w takiej odległości od placu budowy, by czas transportu mieszanki bitumicznej od momentu załadunku w wytwórni do rozładunku na budowie nie przekroczył 2 godzin - 1
   2/ Układarka mas bitumicznych wyposażona w system automatycznej niwelacji układanej masy -1
   3/ Zestaw sprzętu do zagęszczania mas bitumicznych -1
   4/ Zestaw sprzętu do zagęszczania robót ziemnych i podbudów -1
   5/ Samojezdna koparko-ładowarka -1
   6/ Równiarka o mocy co najmniej 100 KW -1 Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w załączonym wykazie sprzętu.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca powinien dysponować następującymi osobami posiadającymi doświadczenie i kwalifikacje: - kierownik budowy branży drogowej posiadający uprawnienia budowlane o specjalności drogowej. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w załączonym wykazie.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać:
   - średnioroczne przychody netto ze sprzedaży za ostatnie 3 lata /a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres/ w wysokości nie mniejszej niż 15 mln zł,
   - dysponowanie własnymi środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości nie mniejszej niż 2,5 mln zł,
   - posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 5 mln zł.
   Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy przedłoży polisę lub inny dokument ubezpieczeniowy potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 5 mln zł. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o załączone informacje .
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • sprawozdanie finansowe w części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inny dokument określający obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
 • III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1/ Formularz ofertowy
2/ Wypełnione kosztorysy ofertowe
3/ Parafowany projekt umowy - każda strona
4/ Wykaz urządzeń równoważnych /jeżeli występują/.
5/ Wykaz części zamówienia, których Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy /jeżeli występują/.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.grudusk.com
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy 06-460 Grudusk ul. Ciechanowska 54, I piętro, pokój Nr 4.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.01.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy 06-460 Grudusk ul. Ciechanowska 54, I piętro, pokój Nr 4.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 - Priorytet III - Regionalny system transportowy - Działanie 3.1 - Infrastruktura drogowa. IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak


Wójt
mgr Jacek Oglęcki

Pobierz specyfikację 
Dokumentacja techniczna (66 mb)  
Dokumentacja techniczna - cd(9,5 mb)