Ogłoszenie nr OR-SO.341-4/2/PN-2/10 z dnia 08.03.2010r
o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego przez Gminę Grudusk w trybie przetargu nieograniczonego w celu wyłonienia wykonawcy przebudowy dróg gminnych i drogi powiatowej usprawniających komunikację pomiędzy Gminą Grudusk pow.ciechanowski a gminami Szydłowo i Dzierzgowo pow.mławski.