ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
na realizację zadania: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową dróg gminnych i drogi powiatowej usprawniających komunikację pomiędzy Gminą Grudusk, pow. ciechanowski, a gminami Szydłowo i Dzierzgowo, pow. mławski”

I. Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferta powinna być złożona w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę oraz adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: "Oferta na realizację zadania: "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową dróg gminnych i drogi powiatowej usprawniających komunikację pomiędzy Gminą Grudusk, pow. ciechanowski, a gminami Szydłowo i Dzierzgowo, pow. mławski". Oferta powinna zostać napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką. Oferta powinna obejmować całość zamówienia określonego przez Zamawiającego.

II. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową dróg gminnych i drogi powiatowej usprawniających komunikację pomiędzy Gminą Grudusk, pow. ciechanowski, a gminami Szydłowo i Dzierzgowo, pow. mławski.

III. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym/i kryterium/iami:
cena - kryterium wagowe 100%

IV. Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany dołączyć następujące dokumenty:
1/ poświadczoną kserokopię uprawnień do pełnienia nadzoru inwestorskiego z zakresu drogownictwa.

V. Opis sposobu obliczania ceny:
W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny netto usługi, będącej przedmiotem zamówienia, powiększonej o obowiązujący podatek VAT.

VI. Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę obowiązuje przez cały okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegała waloryzacji.

VII. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 22 marca 2010 r. do godz. 15:30 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy, 06-460 Grudusk, ul. Ciechanowska 54, I piętro, pokój Nr 4
w zamkniętej kopercie opisanej zgodnie ze wskazówkami z pkt. 1. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert zostanie zwrócona bez otwierania i nie będzie podlegała procesowi oceny. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę za pomocą „Formularza ofertowego”, może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.

VIII. Miejsce oraz termin otwarcia oferty:
Otwarcie złożonych w postępowaniu ofert nastąpi siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Grudusk, ul. Ciechanowska 54, 06-460 Grudusk w dniu 22 marca 2010 r. o godz. 15:45.
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Jerzy Czarniewicz - inspektor UG, tel. (23) 6715206

IX. Informacje dotyczące zawarcia umowy:
W terminie 13 dni od dnia powiadomienia Zamawiającego o wyborze oferty Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu, jest zobowiązany do podpisania umowy.
Umowa musi zawierać w swej treści wszystkie elementy oferty Wykonawcy.

WÓJT GMINY
Jacek Oglęcki
Załączniki:
1/ Formularz ofertowy.
2/ Projekt umowy.