ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
na realizację zadania: „Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Żarnowo gm. Grudusk”

I. Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferta powinna być złożona w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę oraz adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: "Oferta na realizację zadania: "Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Żarnowo". Oferta powinna zostać napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką. Oferta powinna obejmować całość zamówienia określonego przez Zamawiającego.

II. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1/ montaż wysięgników rurowych mocowanych na słupie
2/ montaż opraw OUSe-70W oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach
3/ montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciągane w wysięgniki
4/ montaż skrzynek bezpiecznikowych w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych

III. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym/i kryterium/iami:
cena - kryterium wagowe 100%

IV. Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany dołączyć następujące dokumenty:
1/ kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
2/ przedmiar robót
3/ parafowany projekt umowy

V. Opis sposobu obliczania ceny:
W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny netto usługi/dostawy/roboty budowlanej, będącej przedmiotem zamówienia, powiększonej o obowiązujący podatek VAT.

VI. Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę obowiązuje przez cały okres obowiązywania umowy i nie będzie/będzie podlegała waloryzacji (podać klauzulę/sposób waloryzacji świadczenia).

VII. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 6 sierpnia 2010 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy, ul. Ciechanowska 54, 06-460 Grudusk
w zamkniętej kopercie opisanej zgodnie ze wskazówkami z pkt. 1. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert zostanie zwrócona bez otwierania i nie będzie podlegała procesowi oceny. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę za pomocą „Formularza ofertowego”, może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.

VIII. Miejsce oraz termin otwarcia oferty:
Otwarcie złożonych w postępowaniu ofert nastąpi siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Grudusk, ul. Ciechanowska 54, 06-460 Grudusk w dniu 6 sierpnia 2010 r. o godz. 10:15.
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Wójt Gminy mgr Jacek Oglęcki, tel. (23) 6715012

IX. Informacje dotyczące zawarcia umowy:
W terminie 13 dni od dnia powiadomienia Zamawiającego o wyborze oferty Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu, jest zobowiązany do podpisania umowy.
Umowa musi zawierać w swej treści wszystkie elementy oferty Wykonawcy.

WÓJT GMINY
Jacek Oglęcki
Załączniki:
1/ Formularz ofertowy.
2/ Projekt umowy.
3/ Przedmiar robót.