Zamawiający Gmina Grudusk działając w oparciu o wewnętrzny Regulamin zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 14.000 euro niniejszym informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn."Przebudowa dróg gminnych i drogi powiatowej usprawniających komunikację pomiędzy gminą Grudusk, powiat ciechanowski, a gminami Szydłowo i Dzierzgowo powiat mławski" - Tablice pamiątkowe współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Rozwoju Województwa Mazowieckiego 2007-2013 w trybie zapytania ofertowego dokonała wyboru jako najkorzystniejszej oferty niżej wskazanego wykonawcy:
PPHU WIELKAreklama
ul. Warszawska 10, 98-300 Wieluń
Zaoferowana cena zamówienia była najniższa spośród złożonych ofert.

Wójt Gminy Grudusk
  mgr Jacek Oglęcki