ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na realizację zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych i drogi powiatowej usprawniających komunikację pomiędzy gminą Grudusk, powiat ciechanowski, a gminami Szydłowo i Dzierzgowo powiat mławski" - Tablice pamiątkowe

I. Opis sposobu przygotowania oferty:
- elektronicznie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
- faxem: (0-23) 671 50 12
Oferta powinna zostać napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką. Oferta powinna obejmować całość zamówienia określonego przez Zamawiającego.

II. Opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie tablicy pamiątkowej o wym. 2 m (szerokość) x 1,5 m (wysokość) dla projektu pn. „Przebudowa dróg gminnych i drogi powiatowej usprawniających komunikację pomiędzy gminą Grudusk, powiat ciechanowski, a gminami Szydłowo i Dzierzgowo powiat mławski” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013, Priorytet III „Regionalny system transportowy” Działanie 3.1 „Infrastruktura drogowa (drogi gminne)” - w ilości 3 szt.

Tablice należy wykonać zgodnie z załączonym wzorem na podstawie Wytycznych dla beneficjentów w zakresie działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WM 2007-2013.

Układ tablicy powinien być następujący:

- nagłówek tablicy:
Obszar nagłówka powinien zajmować 25% całkowitej powierzchni tablicy. W tej części powinny pojawić się: logotyp RPO WM oraz hasło Programu: dla rozwoju Mazowsza.

- środek tablicy:
W środkowej części tablicy należy umieścić tytuł projektu oraz informację o poziomie dofinansowania z EFRR. Na samym dole należy umieścić okres realizacji inwestycji oraz nazwę beneficjenta. Obszar środka tablicy powinien zawierać około 50% jej całkowitej powierzchni.

- stopka tablicy:
Obszar stopki powinien zajmować co najmniej 25% całkowitej powierzchni tablicy i zawierać informację o współfinansowaniu ze środków EFRR wyrażoną w zdaniu: „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”.
Termin wykonania zadania: 10.06.2011 r.

III. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym/i kryterium/iami:
Najniższa cena - 100%

IV. Opis sposobu obliczania ceny:
W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny netto usługi, 3 tablic pamiątkowych będącej przedmiotem zamówienia, powiększonej o obowiązujący podatek VAT.

V. Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę obowiązuje przez cały okres obowiązywania umowy i nie będzie/będzie podlegała waloryzacji (podać klauzulę/sposób waloryzacji świadczenia).

VI. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 03 czerwca 2011 r. do godz. 11.00 zgodnie ze wskazówkami z pkt.1. faxem lub na adres e-mail.
Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert nie będzie podlegała procesowi oceny. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę za pomocą "Formularza ofertowego", może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.

VII. Miejsce oraz termin otwarcia oferty:
Rozpatrzenie złożonych w postępowaniu ofert nastąpi w dniu 03 czerwca 2011 r. o godz. 11.15.
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami są:
  1. Bogumiła Graboń - Golanko tel. (0-23) 671 50 12 wew. 17, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. Anna Bobińska tel. (0-23) 671 50 12 wew. 17
VIII. Informacje dotyczące zawarcia umowy:
Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu, jest zobowiązany do podpisania umowy. Umowa musi zawierać w swej treści wszystkie elementy oferty.

  WÓJT GMINY
mgr Jacek Oglęcki
Załączniki:
1/ Formularz ofertowy.
2/ Wzór tablicy pamiątkowej.