Wieś Żarnowo jest najdalej wysuniętą miejscowością na północ w gminie Grudusk i powiecie ciechanowskim. Jako sołectwo graniczy z gminą Szydłowo i gminą Dzierzgowo. Przez tą miejscowość przebiega droga powiatowa Nr 2318 W mająca początek od skrzyżowania z drogą wojewódzka Nr 544 w Grudusku, a koniec w miejscowości Szpaki gmina Dzierzgowo, gdzie ma skrzyżowanie z drogą gminną Nr 230112 W. Jej długość wynosi ok. 4, 9 km i jest urządzona na odcinku z Gruduska do Żarnowa /ok. 4,1 km/ posiadając nawierzchnię bitumiczną w nienajlepszym stanie. Jezdnia szerokości 3,5 m ma nierówną, popękaną i z ubytkami nawierzchnię. Występują koleiny. Droga jest odwodniona rowami, których stan również nie jest najlepszy - występuje zamulenie, są zarośnięte krzewami i licznymi przerostami trawiastymi. Wypiętrzone i nierówne pobocza wpływają na degradację tej drogi.

Od Żarnowa do Szpak droga jest nieurządzona. Posiada nawierzchnię naturalną, gruntową z pasem wyjeżdżonym szerokości 3-4 m i poboczami trawiastymi. Droga ta krzyżuje się w miejscowości Żarnowo z drogą gminną Nr 120501 W Dębiny-Żarnowo i z drogą gminną Nr 120538 W Żarnowo - Zawady oraz wcześniej wybudowaną drogą (ze środków ZPORR Nr 120502 W Żarnowo – Wiksin Obecnie droga gminna Żarnowo - Dębiny ma nawierzchnię brukową i gruntowo-żwirową, a od Żarnowa do Zawad nawierzchnię gruntowo – żwirową. Stan dróg jest zły. Liczne doły, deformacje, koleiny w nawierzchni gruntowo-żwirowej w zdecydowany sposób ograniczają przejezdność tymi drogami, a brak prawidłowego odwodnienia wpływa na dalszą ich degradację. Ponadto w miejscowości Żarnowo łączy się z drogą powiatową Grudusk - Żarnowo droga gminna Nr 120502 W Wiksin –Żarnowo, której początek bierze się od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 616 Rembielin – Grudusk - Ciechanów. Fragment tej drogi został w roku 2005 wybudowany ze środków EFRR w ramach ZPORR. Jej koszt wyniósł 447 682, 28 zł. Wcześniej, bo w 1998 roku, ze środków ARiMR wybudowano odcinek drogi przebiegającej przez wieś Wiksin.

Projekt pn.: "Przebudowa dróg gminnych i drogi powiatowej usprawniających komunikację pomiędzy gminą Grudusk a gminami Szydłowo i Dzierzgowo" obejmuje drogi położone na terenie gminy Grudusk:
 • drogę gminną Nr 120501 W Żarnowo- Dębiny/gmina Szydłowo/ o długości 1 937,74 m,
 • drogę gminną Nr 120538 W Żarnowo- Zawady/gmina Dzierzgowo/ o długości 1 340,26 m,
 • drogę powiatową Nr 2318 W na odcinku Grudusk – Żarnowo o długości 3 551,84 m.

Wymienione odcinki dróg stanowią ważny ciąg drogowy, a miejscowość Żarnowo jest istotnym węzłem komunikacyjnym na mapie gminy. Drogi te krzyżując się w tej miejscowości odgrywają ważną rolę w sieci dróg łączących gminę Grudusk, powiat Ciechanowski z gminą Szydłowo i gminą Dzierzgowo, powiat Mławski. Przedmiotem projektu jest przebudowa powyższych dróg poprzez:
 • w przypadku drogi gminnej Nr 120501 W zmianę stanu jej nawierzchni ze żwirowej lub brukowej na bitumiczną z jezdnią jednopasmową o szerokości 4 m na podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o szerokości 5,20 m i grubości średnio 15 cm ułożonej na istniejącej nawierzchni oraz obustronnymi poboczami z kruszywa naturalnego 2 x 0,75 m. Projektowana konstrukcja drogi to dwuwarstwowa nawierzchnia z betonu asfaltowego o grubości 4 cm w warstwie ścieralnej i 4 cm w warstwie wiążącej. Warstwa wiążąca i ścieralna wykonane będą z mieszanek mineralno-asfaltowych wbudowanych na gorąco. Wymieniona droga gminna będzie posiadała odwodnienie w postaci rowów odwadniających, zjazdy do gospodarstw i pól oraz zgodne z obowiązującymi przepisami oznakowanie w postaci 9 znaków informacyjnych i ostrzegawczych.
 • w przypadku drogi gminnej Nr 120538 W zmianę stanu jej nawierzchni ze żwirowo - gruntowej na bitumiczną z jezdnią jednopasmową o szerokości 4 m na podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o szerokości 5,20 m i grubości średnio 15 cm ułożonej na istniejącej nawierzchni oraz obustronnymi poboczami z kruszywa naturalnego 2 x 0,75 m. Projektowana konstrukcja drogi to dwuwarstwowa nawierzchnia z betonu asfaltowego o grubości 4 cm w warstwie ścieralnej i 4 cm w warstwie wiążącej. Warstwa wiążąca i ścieralna wykonane będą z mieszanek mineralno-asfaltowych wbudowanych na gorąco. Wymieniona droga gminna będzie posiadała odwodnienie w postaci rowów odwadniających, zjazdy do gospodarstw i pól oraz zgodne z obowiązującymi przepisami oznakowanie.
 • w przypadku drogi powiatowej projekt przewiduje poszerzenie jej z 3,5 m do 4,5 m oraz wzmocnienie konstrukcji drogi poprzez ułożenie warstwy betonu asfaltowego grubości 4 cm na całej długości drogi, odmulenie rowów odwadniających oraz zjazdów do gospodarstw i pól.

Przebudowa ww. dróg wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, skrócenie czasu przejazdu, zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów oraz uciążliwości dla środowiska. Jednocześnie spodziewając się wzmożonego ruchu przez wieś Żarnowo, projekt przewiduje budowę jednostronną chodników z ograniczeniem nawierzchni z jednej strony krawężnikiem betonowym wystającym na długości ok. 280 m. Chodnik będzie miał szerokość 1,5 m i wykonany zostanie z kostki brukowej grubości 6 cm i 8 cm na wjazdach do posesji, co zapewni bezpieczeństwo mieszkańców i poprawę wizerunku miejscowości. Przebudowany zostanie również system oświetlenia ulicznego, który dostosowany zostanie do wbudowanych chodników.
Przy projektowaniu w celu maksymalnego obniżenia kosztów kierowano się następującymi przesłankami:
 • dostosowania parametrów do przewidywanego ruchu
 • maksymalne wykorzystanie istniejącego pasa drogowego
 • dostosowanie ukształtowania drogi w planie i przekroju podłużnym do konfiguracji terenu
 • w możliwie największym stopniu wykorzystanie dostępnych materiałów miejscowych
 • odwodnienie powierzchniowe z zastosowaniem istniejących przepustów i rowów drogowych.
Jednym z zasadniczych celów strategicznych gminy jest podnoszenie szeroko rozumianej jakości życia lokalnych społeczności. Głównym więc celem projektu jest poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury drogowej o znaczeniu lokalnym. Długofalową konsekwencją realizowanego projektu będzie zwiększenie atrakcyjności lokowania inwestycji oraz lokalizacja nowych domostw w obrębie miejscowości Żarnowo. Realizacja przedmiotowego projektu zapewni gminom Grudusk, Szydłowo i Dzierzgowo spójny i funkcjonalny system drogowy. W przypadku otrzymania środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na przedmiotowy projekt uczestniczące w nim samorządy nie przewidują problemów z jego realizacją.
{morfeo 54}