ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
na realizację zadania pn.:
"Poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury poprzez renowację grodziska i jego najbliższej okolicy w miejscowości Grudusk, powiat ciechanowski" - Tablica pamiątkowa

Zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy pamiątkowej w ramach promocji projektu pn. "Poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury poprzez renowację grodziska i jego najbliższej okolicy w miejscowości Grudusk, powiat ciechanowski" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet VI "Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji" Działanie 6.1 "Kultura".

Zamawiający:
Gmina Grudusk
ul. Ciechanowska 54
06-460 Grudusk
tel./fax (23) 6715012
NIP 566 186 16 29
REGON 130378108


I. Opis sposobu złożenia oferty:
  • osobiście: Urząd Gminy Grudusk, ul. Ciechanowska 54, 06-460 Grudusk, II piętro, pok. nr 4
  • elektronicznie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  • faxem: (0-23) 6715012
Oferta powinna zostać napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką. Oferta powinna obejmować całość zamówienia określonego przez Zamawiającego.

II. Opis przedmiotu zamówienia:
Zaprojektowanie, wykonanie oraz dostawa tablicy pamiątkowej.
Wymiary tablicy: 2 m (szerokość) x 1,5 m (wysokość).
Ilość tablic: 1 szt.
Tablica powinna być wykonana z materiału PCV, laminowana z nadrukiem lub innego materiału zapewniającego trwałość tablicy przez okres min. 5 lat.
Tablicę należy wykonać zgodnie z załączonym wzorem na podstawie Wytycznych dla beneficjentów w zakresie działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WM 2007-2013:

Układ tablicy powinien być następujący:

- nagłówek tablicy:
Obszar nagłówka powinien zajmować 25% całkowitej powierzchni tablicy. W tej części powinny pojawić się: logotyp RPO WM oraz hasło Programu: dla rozwoju Mazowsza.

- środek tablicy:
W środkowej części tablicy należy umieścić tytuł projektu oraz informację o poziomie dofinansowania z EFRR. Na samym dole należy umieścić okres realizacji inwestycji oraz nazwę beneficjenta. Obszar środka tablicy powinien zawierać około 50% jej całkowitej powierzchni.

- stopka tablicy:
Obszar stopki powinien zajmować co najmniej 25% całkowitej powierzchni tablicy i zawierać informację o współfinansowaniu ze środków EFRR wyrażoną w zdaniu: "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013".

Termin wykonania zadania: 31.01.2014 r.

III. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym/i kryterium/iami:
Najniższa cena – 100 %

IV. Opis sposobu obliczania ceny:
W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny netto usługi (1 szt. tablicy) będącej przedmiotem zamówienia, powiększonej o obowiązujący podatek VAT.

V. Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę obowiązuje przez cały okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegała waloryzacji.

VI. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 27 grudnia 2013 r. do godz. 11.00 zgodnie ze wskazówkami z pkt.1. osobiście, faxem lub na adres e-mail.

Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert nie będzie podlegała procesowi oceny. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę za pomocą "Formularza ofertowego", może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.

VII. Miejsce oraz termin otwarcia oferty:
Rozpatrzenie złożonych w postępowaniu ofert nastąpi w dniu 27.12.2013 r. o godz. 13.00.
Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
  1. Bogumiła Graboń - Golanko tel. (0-23) 671 50 12 wew. 17, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

VIII. Informacje dotyczące zawarcia umowy:
Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu, jest zobowiązany do podpisania umowy. Umowa musi zawierać w swej treści wszystkie elementy oferty.

Wójt Gminy
Jacek Oglęcki

Załączniki:
1/ Formularz ofertowy
2/ Wzór tablicy pamiątkowej