Wójt Gminy Grudusk

informuje, że Gmina Grudusk na podstawie umowy Nr RPMA.06.01.00-14-111/08-00 z dnia 29.11.2009 r. podpisanej z Województwem Mazowieckim zakończyła rzeczową realizację projektu pn. "Poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury poprzez renowację grodziska i jego najbliższej okolicy w miejscowości Grudusk, powiat ciechanowski".

Inwestycja współfinansowana była ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Priorytet VI "Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji"

Działanie 6.1 "Kultura"

Głównym celem Projektu jest poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury poprzez:
  • odtworzenie wartości historycznej grodziska zwanego Zieloną Górą,
  • urządzenie obszaru historyczno-rekreacyjno-wypoczynkowego,
  • Wydzielenie miejsca pokazów i spotkań, umożliwiającego różne formy aktywności kulturalnej gminy i edukacji artystycznej dzieci i młodzieży,
  • aranżacja grodziska wraz z otoczeniem,
  • utworzenie sal muzealnych zawierających ekspozycję obiektów archeologicznych znalezionych podczas prowadzonych badań na grodzisku.
W ramach Projektu powstał obiekt, w skład którego wchodzą m. in. drewniana palisada obronna z bramą i podestem, Chata Ścibory, Chata Snycerza, Chata Kowala, Dom Duży oraz drewniane rzeźby dwóch wojów usytuowane przed bramą główną.

Całkowita wartość projektu – 2 309 395,24 zł
Wydatki kwalifikowalne - 1 907 409,21 zł
Kwota dofinansowania z EFRR – 1 259 462,30 zł