Grudusk, 29 lipca 2009 r

OR-SO.341-10/7/PN-4/09

OGŁOSZENIE

O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM – PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
„Wykonanie archeologicznych badań wykopaliskowych na grodzisku wczesnośredniowiecznym w Grudusku, gm.Grudusk, pow.ciechanowski, woj.mazowieckie”

1.Nazwa i adres zamawiającego

Gmina Grudusk, w imieniu której zamówienie realizuje Wójt Gminy
ul.Ciechanowska 54 06-460 Grudusk
tel/fax (023)6715012
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2.Określenie trybu zamówienia

Przetarg nieograniczony

3.Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia


www.grudusk.com

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać także w Urzędzie Gminy Grudusk – I piętro, pokój Nr 2 u Pana Jerzego Czarniewicza.

4.Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań wykopaliskowych na grodzisku w Grudusku, stan.1 (AZP 39-62/20), na powierzchni ok. 30 arów, zgodnie z podanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( Rozdział II. Opis przedmiotu zamówienia) warunkami wraz z opracowaniem naukowym wyników przedmiotowych badań archeologicznych.

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

5.Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

6.Termin wykonania zamówienia

  1. Nieprzekraczalny termin wykonania terenowych prac wykopaliskowych określa się: do 30 listopada 2009 roku.
  2. Nieprzekraczalny termin złożenia szczegółowego sprawozdania z badań wykopaliskowych, przyjętego przez WKZ wraz z lokalizacją odkrytych obiektów w formie graficznej, określa się na 15 dni od daty zakończenia badań wykopaliskowych.
  3. Termin naukowego opracowania wyników badań wykopaliskowych określa się do 30 listopada 2010 roku.
  4. Za termin zakończenia badań wykopaliskowych określa się datę protokółu odbioru prac terenowych wykonany przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie Delegaturę w Ciechanowie.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków


W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział wykonawcy spełniający wymagania art.22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r Nr 19, poz.177 z późn.zm.) oraz spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

8.Informacja na temat wadium

Przystępujący do przetargu powinni wpłacić wadium w wysokości 1.000 zł. Wadium może być wniesione w pieniądzu, w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U., Nr 109 poz.1158 z późn.zm.).

9.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
W postępowaniu o udzielenie zamówienia przyjęto następujące kryterium oceny ofert: 1/ doświadczenie w realizacji badań wykopaliskowych prowadzonych w jednym sezonie na powierzchni co najmniej 20 arów w obrębie jednego stanowiska + doświadczenie w realizacji badań wykopaliskowych prowadzonych w jednym sezonie na powierzchni co najmniej 10 arów na grodzisku lub osadzie obronnej + znajomość regionalnej specyfiki zabytków archeologicznych w oparciu o własne doświadczenia + prezentacja imienna kierownika (kierowników) badań posiadającego wykształcenie kierunkowe i uprawnienia do prowadzenia tych badań – 60 %

2/ proponowana cena – 40 %
 
10.Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać w budynku Urzędu Gminy Grudusk, ul.Ciechanowska 54, I piętro, pokój Nr 2, do dnia 20 sierpnia 2009 r, do godz.12:00.

11. Termin związania z ofertą

30 dni od terminu złożenia ofert.

12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.

13. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

14. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty nie przewiduje się zastosowania aukcji elektronicznej.

Wójt
mgr Jacek Oglęcki