Grudusk, 19 sierpnia 2009 r

OR-SO.341-10/7/PN-4/09

OGŁOSZENIE
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r Nr 171, poz.1058) informuję, że prowadzone przez Gminę Grudusk postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: "Wykonanie archeologicznych badań wykopaliskowych na grodzisku wczesnośredniowiecznym w Grudusku, pow.ciechanowski, woj.mazowieckie" w trybie przetargu nieograniczonego, zostało unieważnione.

Uzasadnienie

Powodem podjęcia w/w postanowienia są błędne zapisy w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, mogące mieć wpływ na zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego, o czym przed ogłoszeniem przetargu Zamawiający nie miał pełnej wiedzy - art.93 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 29.01.2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r Nr 223, poz.1655 oraz z 2008 r Nr 171, poz.1058).
         Wójt
mgr Jacek Oglęcki