Grudusk, 17 marca 2010 r

OR-SO.341-5/3/PN-3/10
OGŁOSZENIE

o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – przetarg nieograniczony Nr OR-SO.341-5/3/PN-3/10 – "Wykonanie archeologicznych badań wykopaliskowych na grodzisku wczesnośredniowiecznym w Grudusku, gm.Grudusk, pow.ciechanowski, woj.mazowieckie".


Na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r Nr 223, poz.1655 z późn.zm.), w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej zamówienia publicznego: "Wykonanie archeologicznych badań wykopaliskowych na grodzisku wczesnośredniowiecznym w Grudusku gm.Grudusk, pow.ciechanowski, woj.mazowieckie", dokonuje się następujących zmian:

W Rozdziale I – Instrukcja dla Oferentów:
w pkt M. Wymagania dotyczące należytego wykonania umowy -

a/ ppkt 1 otrzymuje brzmienie: „Zamawiający żądać będzie od oferenta, którego oferta została wybrana, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2 % ceny całkowitej podanej w ofercie /z podatkiem VAT/”

b/ ppkt 5 otrzymuje brzmienie: „W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczeń powinny być one wystawione na okres realizacji zamówienia”.

c/ ppkt 7 otrzymuje brzmienie: „Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminach: a/ w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego robót wykopaliskowych w wysokości 70 %; b/ w terminie 15 dni po upływie odbioru naukowego opracowania wyników badań w wysokości 30 %”.
 
Wójt
mgr Jacek Oglęcki