Ogłoszenie nr OR-SO.341-5/3/PN-3/10 z dnia 12.04.2010r
o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego przez Gminę Grudusk w trybie przetargu nieograniczonego w celu wyłonienia wykonawcy archeologicznych badań wykopaliskowych na grodzisku wczesnośredniowiecznym w Grudusku, gm. Grudusk, pow. ciechanowski, woj. mazowieckie."