Grudusk, 8 marca 2010 r

OR-SO.341-5/3/PN-3/10

OGŁOSZENIE
O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM – PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
"Wykonanie archeologicznych badań wykopaliskowych na grodzisku wczesnośredniowiecznym w Grudusku, gm.Grudusk, pow.ciechanowski, woj.mazowieckie"
(podstawa prawna – art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r Nr 223 poz.1655 z późn.zm.)

1.Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Grudusk, w imieniu której zamówienie realizuje Wójt Gminy
ul.Ciechanowska 54 06-460 Grudusk
tel/fax (023)6715012
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2.Określenie trybu zamówienia

Przetarg nieograniczony

3.Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

www.grudusk.com

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać także w Urzędzie Gminy Grudusk – I piętro, pokój Nr 4 u Pana Jerzego Czarniewicza.

4.Określenie rodzaju, przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań wykopaliskowych na terenie średniowiecznego grodziska w Grudusku, stan.1 (AZP 39-62/20) w granicach działki Nr 161/2, na powierzchni ok. 20 arów, zgodnie z warunkami określonymi przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie – Delegatura w Ciechanowie (pismo DC-4170-2/09 z dn.12.05.2009 r i DC-4170-2/09 z dn.19.10.2009 r) oraz warunkami podanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /Rozdział II. Opis przedmiotu zamówienia/, wraz z opracowaniem naukowym wyników przedmiotowych badań archeologicznych.

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

5.Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

6.Termin wykonania zamówienia


  1. Nieprzekraczalny termin wykonania terenowych prac wykopaliskowych określa się: do 30 września 2010 r. Istnieje możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy do 30 listopada 2010 r w przypadku ewentualnych znalezisk i rozszerzenia programu badań.
  2. Nieprzekraczalny termin złożenia szczegółowego sprawozdania z badań wykopaliskowych, przyjętego przez WKZ wraz z lokalizacją odkrytych obiektów w formie graficznej, określa się na 15 dni od daty zakończenia badań wykopaliskowych.
  3. Termin naukowego opracowania wyników badań wykopaliskowych określa się do 31 marca 2012 roku.
  4. Za termin zakończenia badań wykopaliskowych określa się datę protokółu odbioru prac terenowych wykonany przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie Delegaturę w Ciechanowie.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b/ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art.24 ust.1 i 2 ustawy), oraz warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wyszczególnionych w SIWZ.

8.Informacja na temat wadium

Przystępujący do przetargu powinni wpłacić wadium w wysokości 1.000 zł.
Wadium może być wniesione w pieniądzu, w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U., Nr 109 poz.1158 z późn.zm.).

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Gminy Nr 07822000040000016920000001 w Banku Spółdzielczym w Grudusku.

9.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Do porównania ofert będzie brana pod uwagę suma punktów wynikająca z następującego kryterium punktowego (doświadczenie w realizacji badań max. 35 pkt + proponowana cena max. 65 pkt = max. 100 pkt) :
1. Doświadczenie w realizacji badań wykopaliskowych prowadzonych w jednym sezonie na powierzchni co najmniej 20 arów – max. 35 pkt:

a/ za wykonanie badań na dowolnym stanowisku archeologicznym wraz z dokumentacją i naukowym opracowaniem wyników badań
- za wykonanie jednej wykopaliskowej pracy badawczej – 10 pkt
- za wykonanie dwóch i więcej prac badawczych – 15 pkt
 
b/ za wykonanie badań wraz z dokumentacją i naukowym opracowaniem wyników badań, prowadzonych na grodzisku lub grodzie obronnym
- za wykonanie jednej wykopaliskowej pracy badawczej – 15 pkt
- za wykonanie dwóch i więcej prac badawczych – 20 pkt
 
c/ za wykonanie badań wraz z dokumentacją i naukowym opracowaniem wyników badań, prowadzonych na grodzisku lub grodzie obronnym, na terenie województwa mazowieckiego (znajomość regionalnej specyfiki zabytków archeologicznych w oparciu o własne doświadczenia)
- za wykonanie jednej wykopaliskowej pracy badawczej – 20 pkt
- za wykonanie dwóch i więcej prac badawczych – 25 pkt
 
d/ prezentacja imienna kierownika (kierowników) badań posiadającego wykształcenie kierunkowe i uprawnienia w myśl Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz.U. z 2004 r Nr 150 poz. 1579) do prowadzenia tych badań (dotyczy kadry Oferenta):
- kierownik badań bez udokumentowanego regionalnego doświadczenia badawczego - 5 pkt
- kierownik badań z udokumentowanym regionalnym doświadczeniem badawczym - 10 pkt

2. Proponowana cena:
Oferta najtańsza otrzyma:
a/ stawka zł za 1 ar powierzchni badań x 20 arów + naukowe opracowanie wyników badań – max. 65 pkt

pozostałe proporcjonalnie mniej według formuły:
                                              cena najniższa
punktacja badanej oferty= -------------------- X 65 pkt
                                          cena badanej oferty
 
10. Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać w budynku Urzędu Gminy Grudusk, ul.Ciechanowska 54,
I piętro, pokój Nr 4, do dnia 24 marca 2010 r, do godz.10:00.

11. Termin związania z ofertą

30 dni od terminu złożenia ofert.

12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej


Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.

13. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

14. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty nie przewiduje się zastosowania aukcji elektronicznej.

15. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających
Zgodnie z art.67 ust.1 pkt ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 30 % wartości zamówienia podstawowego w przypadku konieczności rozszerzenia zakresu badań archeologicznych i zwiększenia ilości arów. Zamówienia uzupełniające będą uregulowane odrębną umową w trybie zamówienia "z wolnej ręki".

        Wójt
mgr Jacek Oglęcki
 
 

Uwaga !!
 - zmiana treści SIWZ z dn 17.03.2010 pobierz