W dniu 31.03.2015 r. została zawarta Umowa Nr RPMA.04.01.00-14-017/14-00 pomiędzy Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego a Gminą Grudusk dot. realizacji inwestycji pn.: Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Grudusk” dofinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Priorytet IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka”

Działanie 4.1 „Gospodarka wodno – ściekowa”

Główny cel Projektu: ochrona środowiska naturalnego, w szczególności ochrona wód powierzchniowych i gruntowych oraz zapewnienie odpowiedniej jakości wody pitnej w Gminie Grudusk.

Okres realizacji Projektu:

2007-12-10 – 2015-05-29

W ramach Projektu zrefundowane zostaną wydatki związane z budową Stacji Uzdatniania Wody w Grudusku wykonaną w 2010 roku.

Całkowita wartość Projektu: 4 022 389,16 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 1 469 423,33 PLN

Dofinansowanie EFRR: 734 711,67 PLN

Stan realizacji inwestycji:


{morfeo 114}