Obraz1.png

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Gmina Grudusk na podstawie Umowy o przyznaniu pomocy Nr 03199-6935-UM0715095/22 zawartej z Województwem Mazowieckim w dniu 17 stycznia 2023 r., Aneks nr 1 z dnia 1 czerwca 2023 r. zrealizowała zadanie pn. „Przebudowa drogi do cmentarza w Grudusku”

Cel operacji: Umożliwienie połączenia obiektów użyteczności publicznej z siecią dróg publicznych poprzez przebudowę drogi w Grudusku polegającą na wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej oraz montażu lampy solarnej.

Całkowita wartość: 164 395,99 zł

Dofinansowanie: 44 541 zł

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

w zakresie tematycznym: budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych

Zakres prac wykonanych w ramach inwestycji:

 1. Przygotowanie terenu pod budowę: roboty pomiarowe, rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej, rozebranie krawężników betonowych.
 2. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne: mechaniczne wykonanie robót ziemnych koparkami podsiębiernymi.
 3. Fundamentowanie dróg:
  • Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
  • Wykonanie warstwy odsączającej (mrozoochronnej) z piasku pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni przy grubości warstwy po zagęszczaniu 10 cm.
  • Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce o C1,50/2,0 przy grubości warstwy po zagęszczeniu
   15 cm pod konstrukcję nawierzchni.
  • Wykonanie podbudowy z kruszywa niezwiązanego łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o ciągłym uziarnieniu pod konstrukcję nawierzchni przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm.
 4. Roboty w zakresie nawierzchni dróg: wykonanie nawierzchni ulicy z kostki brukowej betonowej szarej wysokości 8 cm ,,fazowanej” na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem.
 5. Roboty w zakresie chodników i asfaltowania:
  • Ustawienie krawężników betonowych 12x25x100 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą.
  • Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężniki z betonu klasy C12/15.
 6. Wykonanie oświetlenia solarnego. W skład kompletu oświetlenia urządzenia wchodzi:
  • lampa oświetlająca typu LED o mocy 40W;
  • turbina wiatrowa o mocy 300 W;
  • akumulator żelowy 200 Ah, napięcie 12V;
  • moduł fotowoltaiczny monokrystaliczny 345W;
  • kontroler MPPT REMOTE POWER,
  • maszt stalowy (ocynkowany ogniowo) o wys. 6,0 m, oprawa oświetleniowa na wysokości 5,8 m, wysokość całkowita 8,6 m; fundament prefabrykowany betonowy;

Parametry drogi:

Szerokość jezdni - 2 x 2,5 m

Długość drogi - 74 m

Powierzchnia z kostki brukowej – 370 m2

Długość krawężników 15x25x100 – 154 mb

 

 
 
3(1).jpg
4.jpg