Ogłoszenie nr GOK.341-1/PN-1/09 z dnia 31.12.2009r
o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego przez Gminę Grudusk w trybie przetargu nieograniczonego w celu wyłonienia wykonawcy remontu świetlic wiejskich w Humięcinie, Humięcinie-Andrychach, Zakrzewie Wielkim w ramach projektu: "Zwiększenie dostępu mieszkańców Gminy Grudusk do kultury i wypoczynku poprzez remont świetlic".