Grudusk, 1 grudnia 2009 r

GOK.341-1/PN-1/09
OGŁOSZENIE
O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM – PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Remont budynków świetlic wiejskich w Humięcinie, Humięcinie- Andrychach, Zakrzewie Wielkim w ramach projektu: "Zwiększenie dostępu mieszkańców Gminy Grudusk do kultury i wypoczynku poprzez remont świetlic"

1.Nazwa i adres zamawiającego

Gminny Ośrodek Kultury w Grudusku, w imieniu którego zamówienie realizuje Dyrektor GOK.
ul.Plac Grunwaldu 4, 06-460 Grudusk
tel/fax (023)6715033
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2.Określenie trybu zamówienia

Przetarg nieograniczony

3.Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

www.grudusk.com

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać także w Gminnym Ośrodku Kultury w Grudusku Plac Grunwaldu 4 (Dyrektor GOK).

4.Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

Przedmiot zamówienia obejmuje:
  1. remont budynku świetlicy wiejskiej w Humięcinie – roboty rozbiórkowe, roboty murowe, betonowe, żelbetowe, roboty elektryczne wewnętrzne, wykonanie konstrukcji dachu i pokrycia, wykonanie tynków wewnętrznych, roboty malarskie, stolarka okienna i drzwiowa, wykonanie podłoża i posadzek, ocieplenie budynku, wykonanie schodów wewnętrznych, zagospodarowanie terenu;
  2. remont budynku świetlicy wiejskiej w Humięcinie-Andrychach – roboty rozbiórkowe, roboty murowe, betonowe i żelbetowe, roboty elektryczne wewnętrzne, wykonanie konstrukcji dachu i pokrycia, wykonanie tynków wewnętrznych, roboty malarskie, stolarka okienna i drzwiowa, wykonanie podłoża i posadzek, ocieplenie budynku, wykonanie schodów zewnętrznych, zagospodarowanie terenu;
  3. remont budynku świetlicy w Zakrzewie Wielkim – roboty rozbiórkowe, roboty posadzkowe, tynkarskie i glazurnicze, roboty murowe i żelbetowe, roboty elektryczne wewnętrzne, roboty izolacyjne, roboty zewnętrzne, zagospodarowanie terenu.

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych. Umożliwia się wykonawcom składanie ofert równoważnych w stosunku do towarów wyszczególnionych w przedmiarze robót (kosztorysie ofertowym ślepym) za pomocą znaków towarowych, patentu lub pochodzenia.

5.Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej


Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

6.Termin wykonania zamówienia


I etap – do 31 maja 2010 r
Zakres robót do wykonania:
1/ świetlica w Humięcinie-Andrychach – cały zakres robót wymieniony w przedmiarze robót
2/ świetlica w Humięcinie – roboty rozbiórkowe, roboty murowe, betonowe, żelbetowe, roboty elektryczne wewnętrzne, konstrukcja dachu i pokrycie, stolarka okienna i drzwiowa

II etap – do 31 maja 2011 r

Zakres robót do wykonania:
1/ świetlica w Humięcinie – tynki wewnętrzne i roboty malarskie, podłoża i posadzki, ocieplenie budynku, schody zewnętrzne, zagospodarowanie terenu – dojścia, dojazdy i opaska
2/ świetlica w Zakrzewie Wielkim – cały zakres robót wymieniony w przedmiarze robót
 
7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział wykonawcy spełniający wymagania art.22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r Nr 19, poz.177 z późn.zm.) oraz spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

8.Informacja na temat wadium

Przystępujący do przetargu powinni wpłacić wadium w wysokości 15.000 zł.
Wadium może być wniesione w pieniądzu, w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U., Nr 109 poz.1158 z późn.zm.).

9.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

W postępowaniu o udzielenie zamówienia przyjęto następujące kryterium oceny ofert: cena – 100 %.

10. Miejsce i termin składania ofert


Oferty należy składać w Gminnym Ośrodku Kultury w Grudusku, do dnia 22 grudnia 2009 r, do godz.12:00.

11. Termin związania z ofertą

30 dni od terminu złożenia ofert.

12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.

13. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

14. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty nie przewiduje się zastosowania aukcji elektronicznej.

15. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.
              Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
       Marek Szpakut