Grudusk, 04 stycznia 2010 r
Rzymsko-Katolicka Parafia
pw. Św. Antoniego Padewskiego
Łysakowo 30 06-460 Grudusk


341-1/PN-1/2010

OGŁOSZENIE

O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM – PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
"Poprawa wizerunku otoczenia wokół kościoła w Łysakowie poprzez budowę chodnika i parkingu"
(podstawa prawna – art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r Nr 223 poz.1655 z późn.zm.)

1.Nazwa i adres Zamawiającego

Rzymsko-Katolicka Parafia pw. Św.Antoniego Padewskiego Łysakowo 30
06-460 Grudusk
tel. (023) 671-53-03

2.Określenie trybu zamówienia

Przetarg nieograniczony

3.Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

www.grudusk.com

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać także w Urzędzie Gminy Grudusk
ul.Ciechanowska 54 – I piętro, pokój Nr 2 u Pana Jerzego Czarniewicza.

4.Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

Przedmiot zamówienia obejmuje:
1/ roboty przygotowawcze - prace pomiarowe, usunięcie warstwy ziemi za pomocą spycharek, ręczne roboty ziemne
2/ frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno i cięcie szczelin
3/ roboty ziemne zmechanizowane wykonywane koparkami podsiębiernymi przy wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne, profilowanie i zagęszczanie podłoża
4/ ustawianie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
5/ wykonanie podbudowy – warstwy odsączające wykonywane i zagęszczane mechanicznie, wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
6/ wykonanie nawierzchni z kostki brukowej szarej
7/ montaż studni rewizyjnych chłonnych z kręgów betonowych
8/ montaż kanałów z rur typu PVC
9/ montaż studzienek ściekowych ulicznych żelbetowych z osadnikiem i syfonem.
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.
Umożliwia się wykonawcom składanie ofert równoważnych w stosunku do towarów wyszczególnionych w przedmiarze robót (kosztorysie ofertowym ślepym) za pomocą znaków towarowych, patentu lub pochodzenia.

5.Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

6.Termin wykonania zamówienia

30 czerwca 2010 r

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział wykonawcy spełniający wymagania art.22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r Nr 19, poz.177 z późn.zm.) oraz spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

8.Informacja na temat wadium

Przystępujący do przetargu powinni wpłacić wadium w wysokości 3.500 zł.
Wadium może być wniesione w pieniądzu, w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U., Nr 109 poz.1158 z późn.zm.).

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Parafii Nr 24822000040001268320000002 w Banku Spółdzielczym w Grudusku.

9.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

W postępowaniu o udzielenie zamówienia przyjęto następujące kryterium oceny ofert: cena – 100 %.

10. Miejsce i termin składania ofert


Oferty należy składać w budynku Urzędu Gminy Grudusk, ul.Ciechanowska 54,
I piętro, pokój Nr 2, do dnia 27 stycznia 2010 r, do godz.10:00.

11. Termin związania z ofertą

30 dni od terminu złożenia ofert.

12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.

13. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów


Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

14. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty nie przewiduje się zastosowania aukcji elektronicznej.

15. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.

    Proboszcz Parafii
ks. Marek Jędrzejewski