Ogłoszenie nr OR-SO.341-19/15/PN-9/09 z dnia 22.01.2010r
o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego przez Gminę Grudusk w trybie przetargu nieograniczonego w celu wyłonienia wykonawcy przebudowy drogi gminnej – ulica Mościckiego w Grudusku na działkach Nr 198/1, 417/10, 421/1, 421/2, 585/1, 596, 607 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - działanie: Odnowa i Rozwój Wsi, pn: "Wykorzystanie walorów naturalnych miejscowości Grudusk do urządzenia miejsc rekreacji i wypoczynku".