Grudusk, 29 grudnia 2009 r
OR-SO.341-19/15/PN-9/09

OGŁOSZENIE
O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM – PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Przebudowa drogi gminnej - ulica Mościckiego w Grudusku na działkach Nr 198/1, 417/10, 421/1, 421/2, 585/1, 596, 607 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – działanie: Odnowa i Rozwój Wsi, pn: "Wykorzystanie walorów naturalnych miejscowości Grudusk do urządzenia miejsc rekreacji i wypoczynku".

(podstawa prawna – art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r Nr 223 poz.1655 z późn.zm.)
1.Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Grudusk, w imieniu której zamówienie realizuje Wójt Gminy
ul.Ciechanowska 54 06-460 Grudusk
tel/fax (023)6715012
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2.Określenie trybu zamówienia

Przetarg nieograniczony

3.Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

www.grudusk.com

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać także w Urzędzie Gminy Grudusk – I piętro, pokój Nr 2 u Pana Jerzego Czarniewicza.

4.Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych


Przedmiot zamówienia obejmuje:
1/ roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
2/ roboty ziemne
3/ fundamentowanie ulicy
4/ roboty w zakresie wykonania nawierzchni ulicy
5/ instalowanie znaków drogowych
6/ roboty w zakresie budowy chodników
7/ roboty przygotowawcze w zakresie naprawy drogi żwirowej – ulicy Mościckiego
8/ roboty ziemne i roboty instalacyjne w zakresie budowy kanalizacji deszczowej

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.
Umożliwia się Wykonawcom składanie ofert równoważnych w stosunku do towarów wyszczególnionych w przedmiarze robót (kosztorysie ofertowym ślepym) za pomocą znaków towarowych, patentu lub pochodzenia.

5.Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej


Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

6.Termin wykonania zamówienia

31 sierpnia 2010 r

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b/ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art.24 ust.1 i 2 ustawy), oraz warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wyszczególnionych w rozdziale VI SIWZ.

8.Informacja na temat wadium

Przystępujący do przetargu powinni wpłacić wadium w wysokości 10.000 zł.
Wadium może być wniesione w pieniądzu, w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U., Nr 109 poz.1158 z późn.zm.).

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Gminy Nr 07822000040000016920000001 w Banku Spółdzielczym w Grudusku.

9.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

W postępowaniu o udzielenie zamówienia przyjęto następujące kryterium oceny ofert: cena – 100 %.

10. Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać w budynku Urzędu Gminy Grudusk, ul.Ciechanowska 54,
I piętro, pokój Nr 2, do dnia 20 stycznia 2010 r, do godz.10:00.

11. Termin związania z ofertą

30 dni od terminu złożenia ofert.

12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.

13. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

14. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna


Przy wyborze najkorzystniejszej oferty nie przewiduje się zastosowania aukcji elektronicznej.

15. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających


Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.

Wójt
mgr Jacek Oglęcki