Grudusk, 28 lipca 2011 r
OGŁOSZENIE
o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego – "Zwiększenie dostępu mieszkańców Gminy Grudusk do kultury i wypoczynku poprzez remont świetlic wiejskich – zakup i dostawa sceny mobilnej z zadaszeniem i oświetleniem".

Zgodnie z art.38 ust.4 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz.759), wprowadza się następujące zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego – "Zwiększenie dostępu mieszkańców Gminy Grudusk do kultury i wypoczynku poprzez remont świetlic wiejskich – zakup i dostawa sceny mobilnej z zadaszeniem i oświetleniem":
  • w rozdziale V – Przedmiot zamówienia, pkt 13 otrzymuje brzmienie: "Całkowita masa przyczepy ze sceną mobilną nie może przekroczyć 2400 kg".
  • w rozdziale V – Przedmiot zamówienia, zapis dotyczący wyposażenia sceny (oświetlenia sceny) przybiera następującą formę: "6 lamp PAR 56 300 W z żarówkami, 1 panel sterowania". Wykreśla się zapisy: "4 skanery HTI 150, skrzynia transportowa, komplet okablowania". 
              
                Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
           Marek Szpakut