Ogłoszenie nr GOK.341-1/PN-1/09 z dnia 07.04.2010r
o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego przez Gminny Ośrodek Kultury w Grudusku w trybie przetargu nieograniczonego w celu wyłonienia wykonawcy remontu świetlic wiejskich w Humięcinie, Humięcinie-Andrychach, Zakrzewie Wielkim w ramach projektu: "Zwiększenie dostępu mieszkańców Gminy Grudusk do kultury i wypoczynku poprzez remont świetlic".