Grudusk, 20 lipca 2011 r

GOK.PN-1/2011

OGŁOSZENIE
O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM – PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
"Zwiększenie dostępu mieszkańców Gminy Grudusk do kultury i wypoczynku poprzez remont świetlic wiejskich – zakup i dostawa sceny mobilnej z zadaszeniem i oświetleniem"
(podstawa prawna – art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych -Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz.759). Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.07.2011 r – Nr ogłoszenia 208496-2011

1. Nazwa i adres Zamawiającego

Gminyy Ośrodek Kultury
Plac Grunwaldu 4 06-460 Grudusk
tel/fax (023)6715033
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Określenie trybu zamówienia


Przetarg nieograniczony

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

www.grudusk.com

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać także w Urzędzie Gminy Grudusk ul.Ciechanowska 54 – I piętro, pokój Nr 4 u Pana Jerzego Czarniewicza.

4. Określenie rodzaju, przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

Rodzaj zamówienia – dostawa

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Wymogi Zamawiającego:
 1. Długość sceny wraz z zadaszeniem 7,0 m -8,0 m;
 2. Szerokość sceny min. 6 m;
 3. Wysokość sceny 4,0 - 5,0 m;
 4. Wysokość podestu od ziemi 1,0 m;
 5. Rama przyczepy winna być zbudowana z profili stalowych, podparta na dwóch osiach, a całość ustawiona i wyprofilowana za pomocą podpór i zabezpieczona antykorozyjnie;
 6. Podest sceniczny winien składać się z 2 do 4 części, z których jedna jest na stałe mocowana do ramy;
 7. Podłoga winna być wykonana z płyty antypoślizgowej, wodoodpornej, atestowanej;
 8. Dach winien być wykonany z 2 do 4 części, ramiona boczne wykonane z profili aluminiowych, całość pokryta plandeką PCV (kolor ciemnoniebieski lub zielony), lub materiałem równoważnym i podnoszony za pomocą siłowników hydraulicznych do wysokości maksymalnej;
 9. Trzy ścianki boczne nie przepuszczające powietrza lub półprzepuszczalne, nieprzeźroczyste;
 10. Schody z poręczą do wejścia na scenę;
 11. Barierki zabezpieczające boki i tył podestu;
 12. Przyczepa winna być wyposażona w hamulec najazdowy;
 13. Całkowita masa przyczepy ze scena mobilną nie może przekroczyć 2000 kg;
 14. Gwarancja minimum 24 miesiące;
 15. Posiadanie świadectwa homologacji;
 16. Przedmiot zamówienia musi posiadać wszelkie wymagane przepisami prawa atesty i certyfikaty, musi być zgodny z Polskimi Normami oraz spełniać wszelkie wymagania przepisów bhp i p.poż.;
 17. Przyczepa ze sceną mobilną winna spełniać wymogi określone przepisami ruchu drogowego i posiadać dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu;
 18. Skrzynka narzędziowa wraz z zestawem narzędzi, kluczy do kół, koła zapasowego, gaśnicy, trójkąta ostrzegawczego;
 19. Bezpłatne szkolenie dla 3 pracowników Zamawiającego;
 20. Instrukcja obsługi;
 21. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny;
 22. Dostawa przedmiotu zamówienia zostanie wykonana przez Wykonawcę transportem Wykonawcy i na jego koszt do siedziby Zamawiającego;

Zamawia się również wyposażenie sceny tj.:
- oświetlenie sceny:
8 lamp PAR 56 300 W,
4 skanery HTI 150,
2 panele sterowania,
Skrzynia transportowa,
Komplet okablowania,
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia

do 20 sierpnia 2011 r

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1) spełniają warunki wynikające z art. 22 ust.1 ustawy, tzn.:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
2) wykażą się odpowiednim doświadczeniem, tj.: w ostatnich 3 latach, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali co najmniej 2 dostawy odpowiadające wielkością inwestycji będącej przedmiotem przetargu,
3) posiadają odpowiedni potencjał ekonomiczny umożliwiający wykonanie zadania
4) W przypadku gdy o udzielenie zamówienia ubiega się konsorcjum, wówczas wymaga się, aby żaden z jego członków nie podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, a członkowie łącznie spełniali warunki określone w pkt 1 ust. 2–5 niniejszego rozdziału.
5) Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów. Wykonawcy nie spełniający warunków zostaną wykluczeni z postępowania.
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wyszczególnionych w SIWZ.

8. Informacja na temat wadium

Odstępuje się od obowiązku wniesienia wadium.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

W postępowaniu o udzielenie zamówienia przyjęto następujące kryterium oceny ofert: cena – 100 %.

10. Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać w budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Plac Grunwaldu 4, 06-460 Grudusk, do dnia 5 sierpnia 2011 r, do godz.10:00.

11. Termin związania z ofertą

30 dni od terminu złożenia ofert.

12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.

13. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

14. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty nie przewiduje się zastosowania aukcji elektronicznej.

15. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

              Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
         Marek Szpakut
pobierz specyfikacje