Grudusk, 20 sierpnia 2010 r

OR-SO.341-14/8/PN-6/10

OGŁOSZENIE
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) informuję, że prowadzone przez Gminę Grudusk postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: "Budowa skweru rekreacyjnego na działce Nr 271/2 położonej w Grudusku przy ul.Ciechanowskiej oraz skweru osiedlowego na działce Nr 605 położonej w Grudusku przy ul.Mościckiego, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – działanie: Odnowa i Rozwój Wsi pn: Wykorzystanie walorów naturalnych miejscowości Grudusk do urządzenia miejsc rekreacji i wypoczynku" w trybie przetargu nieograniczonego, zostało unieważnione.

Uzasadnienie

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 20 sierpnia 2010 roku godz.10oo, nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 
         Wójt
mgr Jacek Oglęcki